ANUNŢ OCUPARE POST DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Institutul Naţional de Geriatrie si Gerontologie ,, Ana Aslan’' anunţa scoaterea la concurs conform Ordinului nr.284/2007, cu modificările si completările ulterioare următoarele posturi:

  • director financiar contabil

Concursurile se vor desfăşura in data de 14.03.2014 la sediul din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, Bucureşti, începând cu ora 10.00.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs in perioada: 21.02.2014 - 07.03.2014

Criterii generale de înscriere la concurs :

a) au domiciliul stabil in România;

b) nu sunt condamnaţi penal sau in curs de urmărire penala;

c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi sociale.

Criterii specifice de înscriere la concurs pentru:

a) director financiar- contabil- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lunga durata, cu diploma de licenţa sau echivalenta in profil economic;- au o vechime în specialitate de cel puţin 2 ani;

Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretarul comisiei de concurs pana la data de 07.03.2014 orele 13,00 si trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc.;

h) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa;

i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

k) proiectul/lucrarea de specialitate.

Bibliografia pentru concurs:

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare:

Titlul VII - Spitalele;

Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Codul fiscal al României

OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;

OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar-preventiv, cu completările şi modificările ulterioare;

OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice, cu completările şi modificările ulterioare;

HGR nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;12. OG nr. 80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

HGR nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu completările şi modificările ulterioare;

Ordinul ANRMAP nr. 155/2006 pentru aprobarea Ghidului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

OMSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile ce trebuie sa le îndeplinească un spital in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu completările şi modificările ulterioare;18. OMSP nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;19. Ordin 1628/2007 - privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice20. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare21. Ordin 1954/2005 - pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice22. Ordin 2021/2013 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/200523. Ordin 1043/2010 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public24. Ordin 191/2013 - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-201425. Ordin 1384/2010 - privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public.

Temele pentru proiectul / lucrarea de specialitate sunt:

Creşterea eficienţei economico-financiare a spitalului.

Managementul calităţii – element prioritar de creştere a performanţei spitalului.

Strategia managementului în domeniul achiziţiilor.

Eficientizarea activităţii spitalului prin implementarea procedurilor şi a managementului de risc.Grilă de evaluare a proiectului de management1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului - 1p 2. Analiza SWOT a spitalului - 1p 3. Identificarea problemelor critice - 1p 4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute - 1p 5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată - 5p a. Scop - 1p b. Obiective - 1p c. Activităţi - 1p - definire (0.25p); - încadrare în timp – grafic Gantt (0.25p); - resurse necesare – umane, materiale, financiare (0.25p); - responsabilităţi (0.25p); d. Rezultate aşteptate - 1p e. Indicatori – evaluare, monitorizare - 1p 6. Din oficiu - 1p Total – 10 puncte