ANUNŢ OCUPARE POST DIRECTOR MEDICAL

Institutul Naţional de Geriatrie si Gerontologie ,, Ana Aslan’' anunţa scoaterea la concurs conform Ordinului nr.284/2007, cu modificările şi completările ulterioare următorul post:

 • director medical

Concursurile se vor desfăşura in data de 14.03.2014 la sediul din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, Bucureşti, începând cu ora 10.00.
Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs in perioada: 21.02.2014 - 07.03.2014

Criterii generale de înscriere la concurs :
a) au domiciliul stabil in România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau in curs de urmărire penala;
c) sunt apţi din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi sociale.

Criterii specifice de înscriere la concurs pentru:
a) director medical:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lunga durata, cu diploma de licenţa sau echivalenta în profil medicina;
 • sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;
 • au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/ atestat în managementul serviciilor de sănătate sau sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc.
 • sunt doctori in medicina sau sunt cadre didactice universitare de predare(sef lucrări, conferenţiar sau profesor);

Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretarul comisiei de concurs pana la data de 07.03.2014 orele 13,00 si trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;
h) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa;
i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
k) proiectul/lucrarea de specialitate.

Bibliografia pentru concurs:

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul Sanatatii, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Titlul VII - Spitalele;
 • Titlul XII - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România;
 • Titlul XV - Răspunderea civila a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.
 1. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului şi Normele de aplicare a acesteia(Ordinul Ministrului sănătăţii nr. 386 din 2004);
 2. Legea nr. 53 din 2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. HGR nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul comun nr. 423 / 191 din martie 2013 privind Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătatepentru anii 2013 – 2014;
 5. OMS nr. 921 din 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 6. OMS nr. 863 din 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competentelor consiliului medical al spitalelor;
 7. OMS nr. 1209 din 2006 pentru aprobarea componentei consiliului etic, atribuţiile consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice;
 8. OMS nr. 914 din 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile ce trebuie sa le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu completările şi modificările ulterioare;
 9. OMS nr. 1091 din 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 10. OMS nr. 1406 din 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului / examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice;
 11. OMS nr. 870 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordinul MS nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor;

Temele pentru proiectul / lucrarea de specialitate sunt:

 1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului.
 2. Evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei serviciilor medicale furnizate de spital.
 3. Managementul calităţii – element prioritar de creştere a performanţei spitalului.
 4. Activitatea de cercetare a institutului – oportunităţi de afirmare europeană.
 5. Dezvoltarea şi modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii şi a platformei tehnice.Grilă de evaluare a proiectului de management
 • Descrierea situaţiei actuale a spitalului - 1p
 • Analiza SWOT a spitalului - 1p
 • Identificarea problemelor critice - 1p
 • Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute - 1p
 • Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată - 5p

a. Scop - 1p
b. Obiective - 1p
c. Activităţi - 1p

 • definire (0.25p);
 • încadrare în timp
 • grafic Gantt (0.25p);
 • resurse necesare – umane, materiale, financiare (0.25p);
 • responsabilităţi (0.25p);d. Rezultate aşteptate - 1p

e. Indicatori

 • evaluare, monitorizare - 1p
 • Din oficiu - 1p

Total – 10 puncte