METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR MEDICAL ȘI DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL DIN I.N.G.G

Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director medical şi director financiar contabil dinINSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE “ANA ASLAN”

În conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 284/2007 privind organizare si desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, Managerul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan” in conformitate cu prevederile art. 12. Din O.M.S. nr. 284/2007 elaborează metodologia de desfăşurare a concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director, director medical, director financiar – contabil şi director de îngrijiri din unitate.

 

Art. 1

In cadrul spitalului public funcţionează, potrivit normelor interne de organizare a fiecărui spital, un comitet director format din:

a) managerul spitalului;

b) directorul medical;

d) directorul financiar-contabil;

e) directorul de îngrijiri;

 

Art. 2

(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului, pentru fiecare post în parte.

 

(2) Comisia de concurs/examen este propusă de managerul spitalului şi este aprobată de Ministerul Sănătăţii. In baza aprobării, desemnarea comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al managerului spitalului. Comisia are în componentă membrii ai Ministerului Sănătăţii, Consiliului Municipiului Bucureşti, reprezentant Colegiului Medicilor Bucureşti si sindicatului SANITAS- ca observatori.

 

(3) Fiecare comisie este condusă de un preşedinte şi are un secretar care răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a criteriilor generale şi specifice de selecţie şi a altor condiţii prevăzute de actele normative în vigoare.

 

(4) In scopul soluţionării eventualelor contestaţii se constituie o comisie de soluţionare a acestora, prin act administrativ al managerului spitalului,.

 

(5) Pentru postul de director medical în institute sau spitale clinice, preşedintele comisiei de concurs/examen este un cadru didactic universitar (profesor sau conferenţiar), desemnat de universitatea de medicină şi farmacie care coordonează activitatea din Bucureşti, conform actelor normative în vigoare.

 

Art. 3

(1) La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

 

(2) Criterii generale:

 

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

 

(3) Criterii specifice:

 

a) pentru directorul medical:

  • sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;

  • sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;

  • au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc;

  • sunt doctori în medicină sau sunt cadre didactice universitare de predare (şef de lucrări, conferenţiar sau profesor), numai pentru institute sau spitale clinice;

 

b) pentru directorul financiar-contabil:

  • sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;

  • au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;

 

Art. 4

(1) Dosarul de inscriere la concurs se va depune la secretariatul comisiei de concurs cu cel putin 5 zile lucratoare, respectiv pănă la data de 07.03.2014 inaintea sustinerii concursului din data de 14.03.2014 si trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

a) cererea de înscriere

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;

h) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa;

i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

k) proiectul/lucrarea de specialitate.

 

Art. 5

(1) Posturile specifice comitetului director, conform normelor interne de organizare a fiecărui spital, se scot la concurs prin publicarea într-un ziar central sau local şi prin afişarea acestora la sediul unităţi

(2) Odată cu publicarea posturilor se specifică, pentru fiecare post în parte, data şi locul susţinerii concursului, modalităţile de informare privind criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de înscriere, temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate şi bibliografia pentru concurs.

 

Art. 6

(1) Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţiaspecifică postului;

b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniulde activitate al postului;

c) interviul de selecţie.

 

(2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

 

Art. 7

(1) Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore.

 

(2) Testul-grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.

 

(3) Persoanele care au participat la elaborarea testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă nu părăsesc încăperea până la începerea probei.

 

Art. 8

(1) Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs.

 

(2) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8 - 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

 

(3) Evaluarea şi susţinerea proiectului/lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

 

(4) In urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

 

Art. 9

(1) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând şi rezultatele obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul/lucrarea de specialitate, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere alexperienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale.

 

(2) Interviul de selecţie se desfăşoară în plenul comisiei de concurs/examen.

 

(3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi la originea socială.

 

Art. 10

(1) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

 

(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.

 

(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

 

Art. 11

Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului/examenului sunt numiţi în funcţiile pentru care au concurat prin act administrativ al manageruluispitalului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

 

Art. 12

(1) In cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu s-au prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen.Prevederile acestor metodologii sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor, în părţile ce-i privesc, prin afişare cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea concursului/examenului.

 

Întocmit Şef Serviciu R.U.N.O.S