ANUNȚ

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare,

INSTITUTUL NATIONAL DE GERIATRIE SI GERONTOLGIE „ANA ASLAN”

demarează procedura de angajare personal contractual, fără concurs, pe perioadă determinată ce nu poate depăși 30 zile de la data încetarii stării de alertă, după cum urmează:

-1(unu) post economist specialist IA – Serviciul financiar contanilitate

Condiții generale de participare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberata de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate (se accepta documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului) ;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii, vechime în specialitate sau alte condiții prevăzute de lege pentru ocuparea postului;
 7. h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii,de serviciu sau în legatura cu serviciul,care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

Condiţii specifice

 1. Studii economice absolvite cu diplomă de licență;
 2. Vechimea necesară în specialitate - minim 6 ani și 6 luni.
 3. Cunoștințe de operare calculator – operare Windows, Microsoft Office;

  Candidatii vor transmite dosarele electronic, prin e-mail, scanate, în volum complet(format pdf), pe adresa runos@ana-aslan.ro,  în perioada 10.02.2021 - 11.02.2021, între orele 8.00-15.00 si vor conține următoarele documente

 1. cererea de înscriere adresata conducerii instituției în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, anexa 1 la prezentul anunț
 2. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – annexa 3 la prezentul anunț;
 3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste, nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr.2 la prezentul anunț;
 8. adeverinta de integritate comportamentala(lege nr. 118/2019, art.23)
 9. curriculum vitae, model comun European

Rezultatele selecției dosarelor candidaților se vor afișa pe pagina de internet a institutiei www.ana-aslan.ro, în data de 12.02.2021, cu specificatia datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați după  selecția dosarelor.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

Documentele dosarului de recrutare vor fi transmise în ordinea menționată în anunț .

Depunerea corectă și completă a documentației revine candidatului și nu secretarului comisiei de selecție, care confirmă doar recepționarea e-mail-ului.

Documentele solicitate în anuț care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, vor fi prezentate în original, doar de către candidatul declarat“ADMIS”, pentru a fi semnate de către secretarul comisiei de selecție.

La data prezentării  la sediul instituției pentru încheierea contractului individual de muncă candidatul admis va prezenta actele de la lit.c,d,e în original, pentru certificare. Restul documentelor solicitate în anunț vor fi depuse în original.

Candidatul cu care se va încheia contract individual de muncă va depune obligatoriu cazierul judiciar și adeverința de integritate în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă .

Relatii suplimentare la sediul Institutului National de Geriatrie si Gerontologie Ana Aslan telefon  031.805 93 01 – 05, int.123  Serviciul R.U.N.O.S. 123.