Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1,București, Cod fiscal 4283333, organizează concurs în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante contractuale, pe perioada nedeterminată, cu respectarea conditiilor generale si specifice în  vigoare:

 • 1 post asistent medical BFT debutant (PL) – Laborator RMFB, sediul Otopeni
 • 1 post infirmiera (G)– Sectia I, sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist (PL) – Sectia II, sediul Otopeni
 • 1 post Șef Servicu R.U.N.O.S. II (S)
 • 1 post șef Birou Tehnic gr.II (S)

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 sunt urmatoarele:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de participarea la concurs conform Ordin nr. 1470/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sunt următoarele:

 • asistent medical BFT debutant (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, fara vecchime in specialitate

 • infirmiera (G)

şcoală generală , curs de infirmiere organizat de  O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare, minim 6 luni vechime in specialitate;

 • asistent medical generalist (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, minim 6 luni vechime in specialitate;

 

 • Șef Servicu R.U.N.O.S. II (S)

diplomă de licență, studii superioare de lungă durată în domeniul economic, vechime minim 5 ani în resurse umane, în sistemul sanitar, minim 5 ani experienta în coordonare personal, cursuri de perfecționare în domeniul leadership și managementul resurselor umane, certificat care să ateste capacitatea de evaluator în sistemul formării profesionale, certificat competențe informatice utilizare calculator;

 • șef Birou Tehnic gr.II (S)

diplomă de licență inginer, studii superioare de lungă durată, minim 5 ani vechime în specialitatea inginer, departament tehnic, minim 5 ani experienta în coordonare personal, minim un an în sistemul sanitar, certificat competențe informatice utilizare calculator , documente care să ateste capacitatea de a coordona echipe.

Dosarele de concurs se depun până la data de 14.11.2018, ora 15.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a postului, dupa caz certificat de membru OAMGMAMR, avizate pentru anul in curs ;

d)carnetul de muncă si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi// sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penare au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original  pana la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data  22.11.2018, ora 10.00 și interviul în data 26.11.2018, ora 10.00,  în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte pentru functii de conducere si minimum 50 de puncte pentru functii de executie la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare

punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

 

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 31.10.2018
Ultima zi de înscriere 14.11.2018, până la ora 15.00
Afișare rezultate selecție dosare 15.11.2018, ora 11.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 16.11.2018, până la ora 11.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 19.112018, ora 10.00
Proba scrisa

se va desfășura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1

22.11.2018, ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisa 22.11.2018,  ora 15.00
Depunere contestații proba scrisa 23.11.2018,  până la ora 11.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 23.11.2018, ora 13.00
Interviu

se va desfasura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1,

26.11.2018, ora  10.00
Afișare rezultate interviu 26.11.2018, ora 15.00
Depunere contestații interviu 27.11.2018 , până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 28.11.2018, ora 12.00