Institutul National de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan” scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de farmacist, cu drept de libera practica, la Farmacia de la sediul Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.307– temporar vacant până la data de 31.05.2020 .

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  1. a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
  2. b) copie xerox de pe diploma de licență de farmacist;
  3. c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
  5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  6. f) cazierul judiciar;
  7. g) certificat medical din care să rezulte că este aptdin punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
  8. h) chitanță de plată a taxei de concurs;
  9. i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs va fi cea de farmacist cu drept de libera practica, publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul institutului, Serviciul RUNOS,  în termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.04; 0318.05.93.03, int.123.