ANUNŢ

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1,București, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru  ocuparea următoarelor   posturi vacante contractuale, pe perioada nedeterminată:

 • 1 post asistent medical generalist principal (PL) – Secția I  Sediul Central
 • 1 post asistent medical generalist principal (PL) – Secția III  Sediul Central
 • 1 post asistent medical generalist (PL) – Secția Clinica IV Sediul Central
 • 1 post asistent medical generalist principal (PL) – Secția I  Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist (PL) – Secția I  Sediul Otopeni
 • 1 post infirmiera (G) – Secția I  Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist (PL) – Secția II  Sediul Otopeni
 • 1 post infirmiera (G) – Secția II  Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist (PL) – Secția III  Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist (PL) – Secția IV  Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Secția  IV  Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical nutriție dietetica principal (PL) – Sediul Otopeni
 • 1 post registrator medical (M)– Serviciul statistica si informatica medicala
 • 1 post manipulant bunuri (G) – Serviciul administrativ
 • 2 posturi economist II – Serviciul achiziții publice, contractare

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 sunt urmatoarele:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de participarea la concurs conform Ordin nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sunt următoarele:

asistent medical generalist principal (PL)

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, adeverința grad principal, minim 5 ani vechime ca asistent medical generalist, constituie un avantaj cunoașterea limbii engleze;

 

asistent medical nutriție si dietetica principal (PL)

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, curs de specializare nutritie si dietetica, adeverința grad principal, minim 5 ani vechime ca asistent medical nutritie si dietetica;

asistent medical generalist (PL)

-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, minim 6 luni vechime in specialitate constituie un avantaj cunoasterea limbii engleze;

asistent medical generalist debutant (PL)

-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997,fara vechime constituie un avantaj cunoasterea limbii engleze;

infirmiera

-şcoală generală , curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare, minim 6 luni vechime in specialitate;

registrator medical

-diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii, minim  6 luni vechime în activitate;

economist II

-diploma de licenta,  curs de specialitate in achizitii publice, minim 6 luni vechime in specialitate;

manipulant bunuri

- diplomă de absolvire a şcolii generale, minim un an vechime in activitate

Dosarele de concurs se depun până la data de 16.01.2018, ora 15.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)carnetul de muncă si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi// sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penare au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original  pana la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.

Formularul (cererea) de înscriere la concurs se obține de la Serviciul R.U.N.O.S.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data 25.01.2018, ora 10.00 și interviul în data 30.01.2018, ora 10.00,  în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte pentru functii de conducere si minimum 50 de puncte pentru functii de executie la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare

punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 29.12.2017
Ultima zi de înscriere 16.01.2018, până la ora 15.00
Afișare rezultate selecție dosare 17.01.2018, ora 12.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 18.01.2018, până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 18.01.2018, ora 15.00
Proba scrisa

se va desfășura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1

25.01.2018, ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisa 26.01.2018,  ora 09.00
Depunere contestații proba scrisa 29.01.2018,  până la ora 09.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 29.01.2018, ora 15.00
Interviu

se va desfasura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1,

30.01.2018 ora  10.00
Afișare rezultate interviu 30.01.2018, ora 15.00
Depunere contestații interviu 31.01.2018, până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 31.01.2018, ora  15.00ANUNŢ

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1,București, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru  ocuparea următoarelor   posturi vacante contractuale, pe perioada nedeterminată:

 • 1 post referent de specialitate I – inginer – Serviciu Statistică și informatică Medicală
 • 1 post referent de specialitate I- filologie – Compartiment relații cu publicul

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 sunt urmatoarele:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de participarea la concurs conform Ordin nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sunt următoarele:

 • 1 post referent de specialitate I – inginer – Serviciu Statistică și informatică Medicală

diploma de licență, vechime  minim 06 ani, 06 luni în specialitate în sectorul sanitar, curs de        informatică medicală și statistică, certificat utilizare calculator;

 • 1 post referent de specialitate I- filologie – Compartiment relații cu publicul

diploma de licență, vechime  minim 06 ani, 06 luni în specialitate, experiență în comunicare în sectorul sanitar minim 2 ani, cunoștințe avansate de limba engleză scris și vorbit;

Dosarele de concurs se depun până la data de 16.01.2018, ora 15.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)carnetul de muncă si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi// sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penare au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original  pana la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.

Formularul (cererea) de înscriere la concurs se obține de la Serviciul R.U.N.O.S.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data 25.01.2018, ora 10.00 și interviul în data 30.01.2018, ora 10.00,  în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte pentru functii de conducere si minimum 50 de puncte pentru functii de executie la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare

punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 29.12.2017
Ultima zi de înscriere 16.01.2018, până la ora 15.00
Afișare rezultate selecție dosare 17.01.2018, ora 12.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 18.01.2018, până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 18.01.2018, ora 15.00
Proba scrisa

se va desfășura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1

25.01.2018, ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisa 26.01.2018,  ora 09.00
Depunere contestații proba scrisa 29.01.2018,  până la ora 09.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 29.01.2018, ora 15.00
Interviu

se va desfasura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1,

30.01.2018 ora  10.00
Afișare rezultate interviu 30.01.2018, ora 15.00
Depunere contestații interviu 31.01.2018, până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 31.01.2018, ora  15.00ANUNŢ

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1,București, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru  ocuparea următorului   post vacant contractual, pe perioada nedeterminată:

 • 1 post economist specialist IA –Serviciul RUNOS

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 sunt urmatoarele:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de participarea la concurs conform Ordin nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sunt următoarele:

- diploma de licență, vechime  minim  6 ani, 6 luni in specialitatea serviciului, in sectorul sanitar, curs inspector resurse umane

Dosarele de concurs se depun până la data de 15.01.2018, ora 15.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)carnetul de muncă si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi// sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penare au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original  pana la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data 23.01.2018, ora 10.00 și interviul în data 26.01.2018, ora 10.00,  în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte pentru functii de conducere si minimum 50 de puncte pentru functii de executie la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS

Data

Publicare/afisare anunț

21.12.2017

Ultima zi de înscriere

15.01.2018, până la ora 15.00

Afișare rezultate selecție dosare

16.01.2018, ora 10.00

Depunere contestații rezultat selecție dosare

17.01.2018, până la ora 10.00

Afișare rezultate contestații selecție dosare

18.01.2018, ora 10.00

Proba scrisa

se va desfășura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1

23.01.2018, ora 10.00

Afișare rezultate proba scrisa

23.01.2018,  ora 15.00

Depunere contestații proba scrisa

25.01.2018,  până la ora 12.00

Afișare rezultate contestații proba scrisa

25.01.2018, ora 15.00

Interviu

se va desfasura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1,

26.01.2018 ora  10.00

Afișare rezultate interviu

29.01.2018, ora 9.00

Depunere contestații interviu 

29.01.2018, până la ora 15.00

Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 

30.01.2018, ora  11.00