Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1,București, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale, pe perioada nedeterminată:

  • 1 post muncitor I fochist – Personal întreținere sediul central
  • 1 post merceolog IA (M)– Birou Aprovizionare-Transport sediul central
  • 1 post Sef birou gr.II Administrativ sediul Otopeni
  • 1 post economist specialist IA – Serviciul de management al calității serviciilor medicale
  • 1 post economist I – Serviciul de management al calității serviciilor medicale
  • 1 post auditor I – Compartiment audit

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 sunt urmatoarele:
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice de participarea la concurs conform Ordin nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sunt următoarele:
muncitor I fochist – Personal întreținere sediul central
calificare in specialitatea postului, vechime minim 9 ani în meserie, autorizație I.S.C.I.R.
merceolog IA (M)– Birou Aprovizionare-Transport sediul central
diplomă de bacalaureat, vechime minim 6 ani si 6 luni în specialitate
Sef birou gr.II Administrativ sediul Otopeni
diploma de licență studii superioare de lungă durată, vechime minim 5 ani în specialitate
economist specialist IA – Serviciul de management al calității serviciilor medicale
diploma de licență, studii superioare de lunga durată, vechime minim 6 ani si 6 luni ani in specialitate, curs de pregătire în domeniul calităţii serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat

de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări.
economist I – Serviciul de management al calității serviciilor medicale
diploma de licență, studii superioare de lungă durată, vechime minim 3 ani si 6 luni ani în specialitate, curs de pregătire în domeniul calităţii serviciilor medicale/sau va urma un curs recunoscut de Ministerul
Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări.
auditor I – Compartiment audit
diploma de licență, studii superioare de lungă durată, vechime minim 6 ani si 6 luni în specialitate
Dosarele de concurs se depun până la data de 16.08.2017, ora 15.00, la sediul Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, dupa caz;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penare au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original pana la data susținerii primei probe a concursului.
Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.
Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisa și interviu.
Proba scrisă se va desfășura în data 23.08.2017, ora 10.00 și interviul în data 25.08.2017, ora 10.00, în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .
Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte pentru functii de conducere si minimum 50 de puncte pentru functii de executie la fiecare proba a concursului.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.
Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS Data
Ultima zi de înscriere 16.08.2017, până la ora 15.00
Publicare/afisare anunț 31.07.2017
Proba scrisa se va desfășura la sediul din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1 23.08.2017, ora 10.00
Interviu se va desfasura la sediul din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, 25.08.2017 ora 10.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 18.08.2017
Depunere contestații proba scrisa 23.08. 2017, 13.00-15.00 24.08. 2017, 08.00-12.00
Depunere contestații interviu 28.08.2017 , până la ora 15.00
Afișare rezultate selecție dosare 17.08.2017
Afișare rezultate proba scrisa 23.08.2017, ora 13.00
Afișare rezultate interviu 28.08.2017, ora 08.00
Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 29.08.2017, ora 15.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 21.08.2017
Afișare rezultate contestații proba scrisa 24.08.2017, ora 15.00
Afișare rezultate contestații interviu 29.08.2017, ora 10.00