I.N.G.G.”ANA ASLAN” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu Legea 319/2003 si a Ordinului Ministrului Educatiei nr. 6560/2012, cu modificarile si completarile ulterioare organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant din cadrul Secției de Cercetare Biologia Îmbătrânirii:
- 1(unu) post cercetator stiintific gr.II, biolog principal, Laborator Cercetare - Studiul biochimiei, metabolismului intermediar si al farmacodinamicii tisulare
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

  • să aibă experienţă în domeniul de activitate şi pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin diploma de studii superioare de specialitate,
  • să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în specialitatea postului şi aptitudini specifice îndeplinirii funcţiei;
  • sa detina lucrari publicate in specialitatea postului

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Condiţii specifice de participare la concurs: vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învățământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului, dovedită prin copie certificată a carnetului de muncă; să aibă participări la programe / proiecte de cercetare / cercetare-dezvoltare cuprinse în planuri/programe de cercetare naţionale sau internaţionale.
Dosarul de concurs se va depune la sediul din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, in termen de 30 de zile de la afisarea si publicarea anunțului, si va conține următoarele documentele prevăzute la art.15(6) din Legea 319/2003:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
f) copie Certificat de membru al OBBCSSR si Autorizație de libera practica in specialitatea postului;
g) alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.

Concursul se va desfasura in data 12.07.2017, ora 9.30 si va consta în analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activităţii locului de muncă a candidatului şi a performanţelor sale.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul R.U.N.O.S. sau la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.