Institutul National de Geriatrie și Gerontologie „ Ana Aslan” în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante:

 • 1 post medic primar recuperare, medicina fizica si balneologie
  Ambulatoriul de specialitate, Laborator RMFB
 • 1 post medic primar anatomie patologica –
  Compartiment anatomie patologica, morga, prosectura
 • 1 post medic specialist medicina de laborator
  Laborator analize medicale

  Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :
  cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
  c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
  f) cazierul judiciar;
  g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
  i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
  Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.
  Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar.
  Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucureşti în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunţului, iar concursul se organizează in perioada cuprinsa intre 31 si 90 zile de la publicarea in ziarul „Viața medical” .
  Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.04; 0318.05.93.03, int.123.