I.N.G.G.”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1,București, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale:
1 post asistent medical generalist (PL) – Secția I sediu
1 post infirmiera – Secția II sediu
1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Secția IV sediu
1 post asistent medical farmacie principal (PL) – Farmacie sediu
1 post asistent medical generalist principal (PL) – Secția I Otopeni
1 post infirmiera – Secția I Otopeni
1 post asistent medical generalist (PL) – Secția II Otopeni
1 post infirmiera (G) – Secția II Otopeni
1 post asistent medical generalist (PL) – Secția III Otopeni
1 post asistent medical generalist (PL) – Secția IV Otopeni
2 posturi brancardieri (G) – Posturi fixe Otopeni
1 post asistent medical laborator principal (PL)- Laborator analize medicale
1 post consilier juridic debutant (S) – Compartiment juridic
1 post referent IA (M) - Compartiment securitatea muncii, psi, protectie civila si situatii de urgenta
1 post economist II – Serviciu achizitii publice, contractare
1 post asistent medical principal generalist (PL) – Serviciul de management al calitatii serviciilor medicale
Condiții generale de ocupare a posturilor vacante:
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice de participarea la concurs conform Ordin nr. 1470/2011 sunt următoarele:
asistent medical generalist principal (PL)
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, adeverința grad principal, minim 5 ani vechime ca asistent medical dupa caz specialitatea generalist, farmacie sau laborator

asistent medical generalist (PL)
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, minim 6 luni vechime in specialitate
infirmiera (G)
- şcoală generală , curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare, minim 6 luni vechime in activitate
Brancardier(G)
- şcoală generală, fara vechime
consilier juridic debutant (S)
-diploma de licența in specialitate, fara vechime
referent IA (M)
-diploma de bacalaureat, minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate, cursuri de specialitate in securitate si sanatate in munca si cadru tehnic PSI
economist II
-diploma de licenta, vechime minim 2 ani in specialitatea serviciului, curs de specializare in achizitii publice
asistent medical generalist principal (PL)- Serviciul de management al calitatii serviciilor medicale
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, adeverința grad principal, minim 5 ani vechime ca asistent medical, curs de pregătire în domeniul calităţii serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări.
Proba scrisă se va desfășura în data 26.06.2017, ora 10.00 și interviul în data 29.06.2017, ora 10.00, la sediul din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, Bucuresti .
Dosarele de concurs se depun până la data de 16.06.2017, ora 15.00, la sediul Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, dupa caz certificatul de membru OAMGMAMMR avizat pentru anul in curs;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penare au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original pana la data susținerii primei probe a concursului.
Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.
Concursul va consta în 3 etape succesive: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisa și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data de 26.06.2017, ora 10.00 și interviul în data de 29.06.2017, ora 10.00, în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1
Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare proba a concursului.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare anunț 30.05.2017
Ultima zi de înscriere 16.06.2017, până la ora 15.00
Afișare rezultate selecție dosare 19.06.2017
Depunere contestații rezultat selecție dosare, 20.06.2017
Afișare rezultate contestații selecție dosare 21.06.2017
Proba scrisa Se desfasoara la sediul din Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1 26.06.2017, ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisa 27.06.2017, ora 10.00
Depunere contestații proba scrisa 27- 28.06.2017 până la ora 10.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 28.06.2017, ora 15.00
Interviu Se desfasoara la sediul din Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1 29.06.2017 ora 10.00
Afișare rezultate interviu 30.06.2017, ora 10.00
Depunere contestații interviu 03.07.2017 , până la ora 10.00
Afișare rezultate contestații interviu 04.07.2017, ora 10.00
Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 04.07.2017, ora 13.00