ANUNŢ

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9,   sector 1, București, Cod fiscal 4283333, organizează concurs în conformitate cu Hotărârea nr. 286/2011, cu

modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante contractuale, pe  perioadă nedeterminată :

 • 1 post infirmieră debutant (G) –Secția I Sediul Central
 • 1 post asistent medical principal generalist (PL) –Sectia II Sediul Central
 • 1 post de 0,5 normă asistent medical nutriție si dietetică debutant (PL) Dietetică Sediul Central
 • 1 post asistent medical generalist (PL) – Secția II Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical debutant generalist (PL) – Secția IV Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical debutant nutriție si dietetică (PL)– Dietetică Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical debutant BFT (PL)– Laborator RMFB Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical principal laborator (PL) – Laborator analize medicale sediu central
 • 1 post referent de specialitate gr.I (S) – Birou Administrativ Sediul Otopeni
 • 1 post manipulant bunuri (G) – Birou Administrativ Sediul Otopeni
 • 1 post Sef Serviciu Grad II (S) – Serviciul Achizitii Publice, Contractare
 • 1 post economist I (S) – Serviciu Achizitii Publice, Contractare
 • 1 post auditor gr. I (S) economist –Compartiment audit
 • 1 post muncitor calificat IV lenjer (G)– Deservire posturi fixe Sediul Central
 • 1 post muncitor calificat IV instalator (G) – Personal activitate întretinere Sediul Central

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 sunt urmatoarele:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a

unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Conditiile specifice de ocupare a posturilor  stabilite cu respectarea Ordinului 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului 834/2011 sunt urmatoarele:

 • infirmieră debutant (G) - şcoală generală , fără vechime în specialitate
 • asistent medical generalist/laborator principal (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare

conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, adeverința grad principal, vechime minim 5 ani ca asistent

medical în specialitatea postului;

 • asistent medical nutriție si dietetică debutant (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 în specialitatea postului sau curs de specializare, fără vechime în specialitate;

 

 • asistent medical generalist (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 în specialitatea postului, minim 6 luni vechime în specialitata postului;

 • asistent medical generalist/BFT debutant (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 in specialitatea postului, fără vechime în specialitate;

 • referent de specialitate gr.I (S)

diploma de licență, vechime  minim 6 ani, 6 luni în specialitatea studiilor;

 • manipulant bunuri (G) diplomă de absolvire a şcolii generale, fără vechime
 • Sef Serviciu Grad II (S) – Serviciul Achizitii Publice, Contractare

diplomă de licenţă, vechime minim 5 ani in specialitatea studiilor, experienta minim 5 ani în achizitii

publice, curs autorizat de autoritatea națională pentru calificări în achiziții publice;

 • economist I (S) – Serviciu Achizitii Publice, Contractare

diplomă de licență studii economice, vechime  minim 3 ani, 6 luni în specialitatea studiilor, curs autorizat de

Autoritatea Națională pentru Calificări în achiziții publice;

 • auditor gr. I (S) economist

diplomă de licentă studii economice , vechime minim 4 ani în activitatea de audit

 • muncitor calificat IV lenjer/instalator

studii  generale, calificare în specialitatea postului, fără vechime în meserie;

Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz si  copia actului de stare civilă, dacă este cazul.

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a postului;

d)carnetul de muncă în copie si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie, sau extras din aplicaţia REVISAL – „raport per salariat” , semnat şi ştampilat de angajator;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 1. f) adeverinţa eliberata de Serviciul cazier judiciar, statistica si evidente operative din care să rezulte ca nu figureaza inscris cu mentiuni care pot face obiectul Registrului National Automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penale au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original  pana la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.

Nu se admite completarea dosarului de concurs dupa depunerea acestuia, cu excepţia depunerii ulterioare a cazierului judiciar, în original, care poate fi  prezentat pana la data sustinerii primei probe a concursului.

          Dosarele de concurs depuse de candidati se arhiveaza la nivelul unitatii dupa finalizare concursului. Nu se elibereaza ulterior nici un document existent in dosarul de concurs.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data de 07.01.2020, ora 09.00 și interviul în data 09.01.2020, ora 09.00,  în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut dupa caz minimum 50 de puncte pentru functii de executie sau minimum 70 puncte pentru functii de conducere  la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare

punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 04.12.2019
Ultima zi de depunere dosare concurs 18.12.2019, până la ora 15.00
Afișare rezultate selecție dosare 19.12.2019, ora  10.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 19.12.2019, până la ora 15.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 20.12.2019, ora  11.00
Proba scrisă se va desfășura în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București . 07.01.2020, ora 09.00
Afișare rezultate proba scrisa 07.01.2020,  ora 15.00
Depunere contestații proba scrisa 08.01.2020,  până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 08.01.2020, ora 15.00
Interviul se va desfășura în  Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București . 09.01.2020, ora 09.00
Afișare rezultate interviu 09.01.2020, ora 15.00
Depunere contestații interviu 10.01.2020 , până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 13.01.2020, ora 10.00