ANUNŢ

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, București, Cod fiscal 4283333, organizează concurs în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată:

 • 1 post infirmiera(G), Sectia I sediul central
 • 1 post infirmiera (G), Sectia II sediul central
 • 1 post asistent medical generalist principal (PL), Sectia III sediul central
 • 1 post asistent medical generalist (PL), Sectia Clinica IV sediul central
 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL), Sectia I sediul Otopeni
 • 1 post infirmiera (G), Sectia I sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist (PL), Sectia II sediul Otopeni
 • 1 post infirmiera debutant (G), Sectia II sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL), Sectia III sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist (PL), Sectia IV sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist (PL), Ambulator integrat-Cabinet geriatrie si gerontologie
 • 1 post asistent medical generalist (PL), Ambulator integrat-Cabinet cardiologie
 • 1 post asistent medical laborator principal (PL), Ambulator de specialitate

Laborator analize medicale

Condițiile specifice de participarea la concurs stabilite conform Ordin nr. 1470/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sunt urmatoarele:

 • asistent medical generalist/laborator principal (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, adeverința grad principal, vechime minim 5 ani ca asistent medical în specialitatea postului;

 • asistent medical generalist (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, vechime minim 6 luni în specialitatea postului;

 • asistent medical generalist debutant (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 in specialitatea postului, fara vecchime in specialitate;

 • infirmiera (G)

şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau  curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare, minim 6 luni vechime in activitate;

 • infirmiera debutant (G)

şcoală generală , fara vechime in specialitate

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 sunt urmatoarele:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs se depun până la data de 30.08.2019, ora 13.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz si  copia actului de stare civilă, dacă este cazul.

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a postului;

d)carnetul de muncă în copie si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie, sau extras din aplicaţia REVISAL – „raport per salariat” , semnat şi ştampilat de angajator;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penale au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original  pana la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.

Nu se admite completarea dosarului de concurs dupa depunerea acestuia, cu excepţia depunerii ulterioare a cazierului judiciar, în original, care poate fi  prezentat pana la data sustinerii primei probe a concursului.

Dosarele de concurs depuse de candidati se arhiveaza la nivelul unitatii dupa finalizare concursului. Nu se elibereaza ulterior nici un document existent in dosarul de concurs.

      Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Pentru posturile de la sediul central, Ambulatorul de specialitate si Ambulatorul integrat proba scrisă se va desfășura în data de 10.09.2019, ora 09.00 și interviul în data 12.09.2019, ora 09.00,  în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București.

Pentru posturile de la sediul Otopeni  proba scrisă se va desfășura în data de 09.09.2019, ora 9.00 și interviul în data 11.09.2019, ora 9.00,  în Otopeni Calea Bucureștilor  nr. 307.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte pentru functii de executie,  la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR DE CONCURS PENTRU POSTURILE DE LA SEDIUL CENTRAL, AMBULATOR INTEGRAT SI AMBULATOR  DE SPECIALITATE DATA
Publicare/afisare anunț 14.08.2019
Ultima zi de depunere dosare concurs 30.08.2019, până la ora 13.00
Afișare rezultate selecție dosare 02.09.2019, ora 15.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 03.09.2019, până la ora 13.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 04.09.2019, ora 13.00
Proba scrisă se va desfășura în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București . 10.09.2019, ora 09.00
Afișare rezultate proba scrisa 10.09.2019,  ora 15.00
Depunere contestații proba scrisa 11.09.2019,  până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 11.09.2019, ora 15.00
Interviul se va desfășura în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București . 12.09.2019, ora 09.00
Afișare rezultate interviu 12.09.2019, ora 15.00
Depunere contestații interviu 13.09.2019 , până la ora 10.00
Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 13.09.2019, ora 13.00

 

 

CALENDAR DE CONCURS PENTRU POSTURILE DE LA SEDIUL OTOPENI DATA
Publicare/afisare anunț 14.08.2019
Ultima zi de depunere dosare concurs 30.08.2019, până la ora 13.00
Afișare rezultate selecție dosare 02.09.2019, ora 15.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 03.09.2019, până la ora 13.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 04.09.2019, ora 13.00
Proba scrisă se va desfășura în Otopeni Calea Bucureștilor  nr. 307 09.09.2019, ora 09.00
Afișare rezultate proba scrisa 09.09.2019,  ora 15.00
Depunere contestații proba scrisa 10.09.2019,  până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 10.09.2019, ora 15.00
Interviul se va desfășura în Otopeni Calea Bucureștilor  nr. 307 11.09.2019, ora 09.00
Afișare rezultate interviu 11.09.2019, ora 15.00
Depunere contestații interviu 12.09.2019 , până la ora 13.00
Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 13.09.2019, ora 13.00