ANUNŢ

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1,București, Cod fiscal 4283333, organizează concurs în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante contractuale, pe perioada nedeterminată, cu respectarea conditiilor generale si specifice în  vigoare:

 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL), Sectia I sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL), Sectia II sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist (PL), Sectia III sediul Otopeni
 • 1 post băieș (G) –Laborator RMFB sediul Otopeni
 • 1 post muncitor calificat III telefonist (M,G) - Deservire posturi fixe sediu central

Condițiile specifice de participarea la concurs sunt stabilite conform Ordin nr. 1470/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • asistent medical generalist debutant (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, fără vechime în specialitate

 • asistent medical generalist (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, vechime minim 6 luni în specialitate

 • băieș (G) şcoală generală, fără vechime în activitate
 • muncitor calificat III telefonist

certificat de calificare pentru meseria de telefonist, vechime minim 3 ani în  activitate

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 sunt urmatoarele:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

 

 1. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a

unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs se depun până la data de 08.07.2019, ora 15.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a postului, dupa caz certificat de membru OAMGMAMR, avizat pentru anul in curs ;

d)carnetul de muncă si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi// sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penare au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original  pana la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Pentru posturile de la sediul Otopeni  proba scrisă se va desfășura în data de 16.07.2019, ora 9.00 și interviul în data 18.07.2019, ora 9.00, în Calea Bucureștilor,  nr. 307, Ors, Otopeni.

Pentru postul de la sediul central proba scrisă se va desfășura în data de 16.07.2019, ora 13.00 și interviul în data 18.07.2019, ora 13.00,  în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte pentru functii de executie la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare

punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

 

 

 

 

 

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 24.06.2019
Ultima zi de înscriere 08.07.2019, până la ora 15.00
Afișare rezultate selecție dosare 09.07.2019, ora 10.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 10.07.2019, până la ora 10.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 11.07.2019, ora 13.00
Pentru posturile de la Otopeni  proba scrisă se va desfășura la sediul din Ors.Otopeni, Calea Bucureștilor  nr. 307.

 

Pentru postul de la sediul central proba scrisă se va desfășura în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

16.07.2019, ora 09.00

 

16.07.2019, ora 13.00

Afișare rezultate proba scrisa 16.07.2019,  ora 15.30
Depunere contestații proba scrisa 17.07.2019,  până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 17.07.2019, ora 15.00
Pentru posturile de la sediul Otopeni interviul se va desfășura la sediul din Ors.Otopeni, Calea Bucureștilor  nr. 307.

 

Pentru postul de la sediul central interviul se va desfășura în  Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

18.07.2019, ora 09.00

 

 

18.07.2019, ora 13.00

Afișare rezultate interviu 18.07.2019, ora 15.00
Depunere contestații interviu 19.07.2019 , până la ora 11.00
Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 19.07.2019, ora 13.00