ANUNŢ

I.N.G.G. „Ana Aslan”, rectifica anuntul publicat in data de 13.12.2017 inregistrat sub nr. 13228, dupa cum urmeaza :

*2 posturi infirmiera (G) – Sectia II Sediul Otopeni

Nr.

crt.

Nume prenume candidat

Dosar nr. reg. 

Admis/Respins

Observatii

1

TUDOR GHEORGHITA

12639/05.12.2017

 Admis

-

Comisie concurs:

As(S) Birsasteanu Camelia –director de ingrijiri

ANUNŢ

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1,București, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru  ocuparea următoarelor  posturi vacante contractuale, pe perioada nedeterminată:

 • -1 post asistent medical generalist principal (PL) – Ambulatoriu de specialitate,Cabinet gastroenterologie
 • -1 post asistent medical generalist principal (PL) – Sectia II sediul Otopeni
 • -2 posturi asistent medical generalist (PL) – Sectia II sediul Otopeni
 • -2 posturi infirmiera (G)  – Sectia II Sediul Otopeni
 • -1 post kinetoterapeut  debutant (S) – Laborator RMFB sediul Otopeni
 • -1 post asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare (PL) – Laborator RMFB sediul Otopeni
 • -1 post baies (G) – Laborator RMFB sediul Otopeni
 • -1 post economist II –Serviciul achizitii publice, contractare

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 sunt urmatoarele:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice de participarea la concurs conform Ordin nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sunt următoarele:

asistent medical generalist principal (PL)- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, adeverința grad principal, minim 5 ani vechime ca asistent medical generalist;

asistent medical generalist  (PL) / balneofiziokinetoterapie şi recuperare (PL)- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, minim 6 luni vechime ca asistent  medical generalist / balneofiziokinetoterapie şi recuperare;

 

infirmiera - şcoală generală , curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare, minim 6 luni vechime in activitate;

kinetoterapeut debutant - diploma de licenta in specialitate, fara vechime, autorizatie de libera practica;

economist II - diploma de licență, vechime  minim 1 an  in  achiziții publice;

baies - şcoală generală, fara vechime;

Dosarele de concurs se depun până la data de 12.12.2017, ora 15.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, dupa caz certificat de libera practica sau autorizatie de libera practica ;

d)carnetul de muncă si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi// sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penare au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original  pana la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data  20.12.2017, ora 10.00 și interviul în data 22.12.2017, ora 10.00,  în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte pentru functii de conducere si minimum 50 de puncte pentru functii de executie la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

 

 

 

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 24.11.2017
Ultima zi de înscriere 12.12.2017, până la ora 15.00
Afișare rezultate selecție dosare 13.12.2017, ora 10.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 14.12.2017, până la ora 10.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 15.12.2017, ora 10.00

Proba scrisa

se va desfășura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1

20.12.2017, ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisa 20.12.2017,  ora 15.00
Depunere contestații proba scrisa 21.12. 2017,  până la ora 12.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 21.12.2017, ora 15.00

Interviu

se va desfasura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1,

22.12.2017 ora  10.00
Afișare rezultate interviu 27.12.2017, ora 11.00
Depunere contestații interviu 28.12.2017 , până la ora 11.00
Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 29.12.2017, ora 11.00