ANUNŢ

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1,București, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru  ocuparea următorului post vacant, pe durata nedeterminata, cu respectarea condițiilor prevazute in Ordinul 1470/2011:

      -     1 post consilier juridic debutant (S) – Compartiment juridic diploma de licența in specialitate

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 sunt urmatoarele:

  1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
  3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs se depun până la data de 13.10.2017, ora 13.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;  

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, dupa caz;  

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;      

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  

g)curriculum vitae; 

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penare au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original  pana la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data 23.10.2017, ora 10.00 și interviul în data 26.10.2017, ora 10.00,  în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut  minimum 50 de puncte la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba. 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS

Data

Publicare/afisare anunț

29.09.2017

Ultima zi de înscriere

13.10.2017, până la ora 13.00

Afișare rezultate selecție dosare

16.10.2017

Depunere contestații rezultat selecție dosare

17.10.2017

Afișare rezultate contestații selecție dosare

18.10.2017

Proba scrisa

se va desfășura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1

23.10.2017, ora 10.00

Afișare rezultate proba scrisa

23.10.2017,  ora 15.00

Depunere contestații proba scrisa

24.10. 2017,   pana la ora 15.00

Afișare rezultate contestații proba scrisa

25.10.2017, ora 15.00

Interviu

se va desfasura la sediul  din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1,

26.10.2017 ora  10.00

Afișare rezultate interviu

26.10.2017, ora 15.00

Depunere contestații interviu 

27.10.2017 , până la ora 13.00

Afișare rezultate contestații interviu

30.10.2017, ora 10.00

Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 

30.10..2017, ora 13.00