Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1,București, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale, pe perioada nedeterminată:

 • 3 posturi asistent medical generalist principal (PL) – Secția II sediu Central
 • 1 post infirmiera debutant – Secția II sediu Central
 • 1 post infirmiera debutant – Sectia IV sediu Central
 • 1 post asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare principal (PL) - Laborator
 • recuperare, medicina fizica si balneologie sediu Central
 • 1 post infirmiera debutant – Sectia I sediu Otopeni
 • 2 posturi asistent medical generalist principal (PL) – Sectia II sediu Otopeni
 • 2 posturi asistent medical generalist (PL) – Sectia II sediu Otopeni
 • 1 posturi asistent medical generalist (PL) – Sectia IV sediu Otopeni
 • 1 post infirmiera debutant – Sectia IV sediu Otopeni
 • 1 post asistent medical nutritie si dieteticaprincipal (PL) – Dietetica sediu Otopeni
 • 1 post inginer specialist IA –Serviciul achizitii publice, contractare
 • 1 post economist II –Serviciul achizitii publice, contractare
 • 1 post economist I – Serviciul de management al calitatii serviciilor medicale
 • 1 post asistent medical generalist principal (PL)- erviciul de management al calitatii serviciilor medicale
 • 2 posturi muncitor calificat III telefonist –Personal deservire posturi fixe sediu Otopeni
 • 1 post muncitor calificat II bucatar – Personal bloc alimentar sediu Central
 • 1 post muncitor necalificat – Personal bloc alimentar sediu Central

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 sunt urmatoarele:
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice de participarea la concurs conform Ordin nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sunt următoarele:

 • asistent medical generalist / balneofiziokinetoterapie şi recuperare principal (PL)
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, adeverința grad principal, minim 5 ani vechime ca asistent medical generalist / balneofiziokinetoterapie şi recuperare;
 • asistent medical nutritie si dietetica principal (PL)
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, curs de specializare nutritie si dietetica, adeverința grad principal, minim 5 ani vechime ca asistent medical nutritie si dietetica;
 • asistent medical generalist principal (PL) Serviciul de management al calitatii serviciilor medicale
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, adeverința grad principal, minim 5 ani vechime ca asistent medical generalist, va urma un curs recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări;
 • asistent medical generalist (PL)
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, minim 6 luni vechime in specialitate;
 • infirmiera debutant
  • şcoală generală , curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Direcţia generală resurse umane şi certificare, fara vechime
 • inginer specialist IA
  • diploma de licență, vechime minim 6 ani si 6 luni în specialitate, experiența in achiziții publice;
 • economist II
  • diploma de licență, vechime minim 6 luni în specialitate, experiența in achiziții publice;
 • economist I
  • diploma de licență, vechime minim 3 ani si 6 luni în specialitate, va urma un curs recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări;
 • muncitor calificat III telefonist
  • şcoală generală, certificat de calificare pentru meseria de telefonist, vechime minim 3 ani in activitate
 • muncitor calificat II bucătar
  • şcoală generală, certificat de calificare pentru meseria de bucătar, vechime minim 3 ani in meserie
 • muncitor necalificat
  • şcoală generală, fara vechime

Dosarele de concurs se depun până la data de 20.09.2017, ora 15.00, la sediul Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, dupa caz;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penare au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original pana la data susținerii primei probe a concursului.
Documentele solicitate la dosarul de concurs vor fi prezentate in original.
Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisa și interviu.
Proba scrisă se va desfășura în data 28.09.2017, ora 10.00 și interviul în data 03.10.2017, ora 10.00, în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .
Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte pentru functii de executie la fiecare proba a concursului.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.
Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.144.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 06.09.2017
Ultima zi de înscriere 20.09.2017, până la ora 15.00
Afișare rezultate selecție dosare 21.09.2017
Depunere contestații rezultat selecție dosare 22.09.2017
Afișare rezultate contestații selecție dosare 25.09.2017
Proba scrisa se va desfășura la sediul din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1 28.09.2017, ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisa 29.09.2017, ora 08.00
Depunere contestații proba scrisa 29.09. 2017, ora 8.00-15.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 02.10.2017, ora 14.00
Interviu se va desfasura la sediul din Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, 03.10.2017 ora 10.00
Afișare rezultate interviu 04.10.2017, ora 08.00
Depunere contestații interviu 04.10.2017, ora 08.00-15.00
Afișare rezultate contestații interviu 05.10.2017, ora 14.00
Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 06.10.2017, ora 08.00