ANUNT POSTURI VACANTE MEDICI – PUBLICAT IN ZIARUL VIATA MEDICALA NR. 40/06.10.2017

Institutul National de Geriatrie și Gerontologie „ Ana Aslan”  în conformitate cu  prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a următoarelor posturi vacante:

 • 1 post medic primar geriatrie gerontologie Secția III Sediul Central Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1, București
 • 1 post medic specialist geriatrie gerontologie - Secția I Sediul Otopeni Sos. București-Ploiești, nr.307, Ilfov
 • 1 post medic specialist geriatrie gerontologie - Secția II  Sediul Otopeni Sos. București-Ploiești, nr.307, Ilfov
 • 1 post medic primar geriatrie gerontologie - Secția IV  Sediul Otopeni Sos. București-Ploiești, nr.307, Ilfov
 • 1 post medic medicina de laborator –Laborator analize medicale Sediul Central Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1,  București

Pentru postul de medic medicina de laborator se pot prezenta la concurs medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari confirmati in specialitatea medicina de laborator, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea postului.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

 1. cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. b)copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin.(1) lit.d, ori e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin;
 6. f)cazierul judiciar;
 7. g)certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. h)chitanţa de plată a taxei de concurs.
 9. i)copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucureşti în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunţului, iar concursul se organizează in perioada cuprinsa intre 31 si 90  zile de la publicarea in ziarul „Viața medical” .

Concursul pentru ocuparea posturilor de medic primar/specialist geriatrie si gerontologie va consta intr-o proba scrisa si o proba clinica, iar cel pentru ocuparea postului de medic medicina de laborator intr-o proba scrisa si o proba practica, conform Ordinului M.S. 869/2015, cu modificările si completările ulterioare -„ Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice”.

Tematica pentru proba scrisa a concursului pentru ocuparea posturilor de medic specialist/primar geriatrie si gerontologie este conform celei afișate pe site-ul M.S., pentru concursul de ocupare  post specialitatea geriatrie si gerontologie. Proba clinica pentru aceste posturi va consta dintr-un caz clinic prezentând patologie din tematica de specialitate.

Tematica postului de medic medicina de laborator este cea  afișata pe site-ul M.S.,  pentru concursul de ocupare post medic specialitatea medicina de laborator.

Data, ora si locul desfasurarii concursului vor fi publicate in timp util pe site-ul Institutului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.04; 0318.05.93.03, int.144.