Institutul National de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan” scoate la concurs  în conformitate cu  prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificările si completările ulterioare, următoarele posturi vacante:

 • 1 post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea cardiologie,

Ambulatorul integrat al  Institutlui National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan”;

 • 1 post cu normă întreaga de medic specialist, specialitatea RMFB

Laborator RMFB  sediul Otopeni, Calea Bucureștilor  nr. 307

 • 1 post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea geriatrie și gerontologie

Sectia I Otopeni, sediul Otopeni Calea Bucureștilor  nr. 307

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

 1. cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialistș
 3. copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordinul nr. 869/2015, cu modificarile si completatile ulterioare;
 6. f)cazierul judiciar;
 7. g)certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. h) chitanţa de plată a taxei de concurs.;
 9. i)copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist, in specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului din Bucureşti, Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1,  în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.04; 0318.05.93.03, int.123.