ANUNT

Institutul National de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan” scoate la concurs  în conformitate cu  prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificările si completările ulterioare, următorul post vacant:

 • 1 post cu norma intreaga de medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie, atestat/competenta in echografie cardiaca,

Ambulator integrat, Sediul central, Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1, Bucuresti;

 • 1 post cu norma intreaga de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie

Ambulator integrat, Sediul central, Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1, Bucuresti.

 • 1 post cu norma intraga de farmacist primar confirmat în specialitatea farmacie generala

Farmacia cu circuit inchis, Sediul central, Str. Caldarusani, Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1, Bucuresti

Criteriile specifice de ocupare a postului vacant de farmacist primar ,specialitatea farmacie generala sunt urmatoarele:experienta de cel putin un an in farmacie de spital, experienta de cel putin un an in farmacie cu receptura/preparare retete magistrale, eventuala experienta in cercetare si control medicamente.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

 1. cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti,

farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti

 1. c)  copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 2. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin.(1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordinul nr. 869/2015, cu modificarile si completatile ulterioare;
 4. f)cazierul judiciar;
 5. g)certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 6. h)chitanţa de plată a taxei de concurs.
 7. i)copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist, in specialitatea postului si pentru postul de farmacist cea de farmacist primar, specialitatea farmacie generala.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului din Bucureşti, Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1,  în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.04; 0318.05.93.03, int.123.