A N U N Ţ

I.N.G.G.”ANA ASLAN” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare, organizează examen de promovare în treaptă profesională pentru personalul încadrat în Compartimentele de întreținere Sediul Central/Sediul Otopeni , Bloc alimentar Sediul Central , pe urmatoarele posturi:

- 7 posturi de muncitor calificat(lăcătuș, tâmplar, fochist, instalator) treapta II, care prin transformare vor deveni muncitor calificat, treapta I, compartimente intretinere sediul central/Otopeni

-1 post de muncitor calificat bucatar treapta IV, care prin transformare va deveni muncitor calificat, treapta III, Compartiment bloc alimentar sediul central

            Condiții de participare la examen:

  • 9 ani vechime în meserie pentru muncitor calificat treapta I
  • 3 ani vechime in meserie pentru muncitor calificat treapta III
  • calificativul „foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale obținut de cel puțin doua ori in ultimii 3 ani

 Examenul  va consta în susținerea unei probe scrise și se va desfășura în data de 28.11.2018, ora 10.00 .

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare va stabili 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

  1. a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
    b) abilităţi de comunicare;
    c) capacitate de sinteză;
    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de o zi  lucrătoare de la data susţinerii acestuia. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea  iar rezultatele finale se vor afişa la sediul instituţiei de o zi lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.