A N U N Ţ

I.N.G.G. „Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, Cod fiscal 4283333 organizează examen pentru promovarea personalului încadrat în funcții contractuale, cu respectarea condițiilor prevazute  în Hotararea nr. 286/2011, TITLUL II - Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare si  Ordinul nr. 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice .

 • 2 posturi de asistent medical generalist debutant (PL), Sectia I si III Sediul Otopeni care prin transformare vor deveni asistent medical generalist (PL)vechime minim 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada lucrata; 
 • 2 posturi de asistent medical BFT debutant (PL) Laborator RMFB Otopeni care prin transformare vor deveni asistent medical BFT (PL) vechime minim 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada lucrata;  
 • 2 posturi de infirmiera debutant, Sectia I sediu/ Sectia II Otopeni care prin transformare vor deveni infirmiera vechime minim 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada lucrata;  
 • 3 posturi de muncitor calificat IV bucatar/fochist/instalator,  Sediul Central/Sediul Otopeni care prin transformare vor deveni muncitor calificat III bucatar/fochist/instalator vechime minim 3 ani in specialitate, calificativul «foarte bine»  la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut cel putin de 2 ori in ultimi 3 ani;   
 • 1 post kinetoterapeut debutant, Laborator RMFB Ambulator de specialitate care prin transformare va deveni kinetoterapeut vechime minim 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada lucrata;  
 • 1 post economist II , Birou Achizitii Publice care prin transformare va deveni economist I vechime minim 3 ani si  6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut cel putin de 2 ori in ultimi 3 ani;   

Examenul  se va desfășura în data de  07.09.2020, incepand cu  ora 11.00 la sediul din Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si va consta în susținerea unei probe scrise pe baza bibliografiei si a tematicii stabilite.

Candidatii vor depune o cerere pentru inscrierea la examen insotita de copia cartii de identitate si dupa caz copia certificatului de absolvire a cursului de infirmiera in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului de examen. 

 

METODOLOGIE  DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI

 

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare va stabili 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

 1. a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
  b) abilităţi de comunicare;
  c) capacitate de sinteză;
  d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de o zi  lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea  iar rezultatele finale se vor afişa la sediul instituţiei in termen de o zi lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.