A N U N Ţ

I.N.G.G. „Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, TITLUL II - Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare si  Ordinul nr. 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  organizează examen pentru promovarea personalului încadrat în funcții contractuale cu respectarea următoarelor condiții specifice pentru:

 • 2 posturi economist grad I (S) care prin transformare va deveni economist specialist grad IA , Serviciul financiar contabilitate /ServicIul R.U.N.O.S.vechime minim 6 ani si  6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 • 1 post economist grad II (S) care prin transformare va deveni economist grad I, Serviciul financiar contabilitate , vechime minim 3 ani si 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 • 1 post referent tr. I (M) care prin transformare va deveni referent IA , Birou aprovizionare -transport , vechime minim 6 ani si  6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 • 1 post muncitor IV bucatar care prin transformare va deveni muncitor III bucatar , Compartiment personalbloc alimentar, vechime minim 3 ani in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL), Sectia IV Otopeni care prin transformare va deveni asistent medical generalist (PL), Sectia clinica IV sediu , vechime minim 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada lucrata;

 Examenul  se va desfășura în data de 15.10.2018, ora 10.00 la sediul din Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1 și va consta în susținerea unei probe scrise pe baza bibliografiilor şi după caz, a tematicilor stabilite pentru fiecare specialitate.

 METODOLOGIE  DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI

 Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare va stabili 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

 1. a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
  b) abilităţi de comunicare;
  c) capacitate de sinteză;
  d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de o zi  lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea  iar rezultatele finale se vor afişa la sediul instituţiei in termen de o zi lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.