I.N.G.G. „Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, Cod fiscal 4283333 organizează examen pentru promovare pentru personalul încadrat în funcții contractuale, cu respectarea condițiilor prevazute  în Hotararea nr. 286/2011, TITLUL II - Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare si  a Ordinului nr. 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice .

 • 1 post kinetoterapeut - Laborator R.M.F.B sediul central care prin transformare in urma promovarii examenului va deveni kinetoterapeut principal Conditii promovare vechime minim  5 ani in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut in ultimii 3 ani
 • 1 post de psiholog specialist – Posturi fixe Otopeni care prin transformare in urma promovarii examenului va deveni psiholog principal Conditii promovare vechime minim  5 ani in specialitate, calificativul «foarte bine» la

evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut in ultimii 3 ani

 • 6 posturi de muncitor calificat tr. III bucatar/ ospatar /instalator - Sediul Otopeni care prin transformare in urma promovarii examenuli vor deveni muncitor calificat tr. II bucatar/ ospatar / instalator Conditii promovare vechime minim 6 ani in specialitate, calificativul «foarte bine»  la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut in ultimi 3 ani;
 • 1 post cercetator stiintific psiholog specialist - Sectia de Cercetare care prin transformare in urma promovarii examenului va deveni cercetator stiintific psiholog principal Conditii promovare vechime minim  5 ani in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut in ultimii 3 ani

Examenul  se va desfășura în data de  18.11.2020, începand cu  ora 10.00 la sediul din Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1, București și va consta în susținerea unei probe scrise pe baza bibliografiilor/ tematicilor stabilite.

Candidații vor depune o cerere pentru participarea la examen în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului. 

 

METODOLOGIE  DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI

 

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare va stabili 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

 1. a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
  b) abilităţi de comunicare;
  c) capacitate de sinteză;
  d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de o zi  lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea  iar rezultatele finale se vor afişa la sediul instituţiei in termen de o zi lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

SEF SERVICIU R.U.N.O.S.