Anunț

I.N.G.G.”ANA ASLAN” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu Legea 319/2003 si a Ordinului M.S. 1470/2011, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs pentru promovarea interna si ocuparea următoarelor posturi din cadrul structurii de cercetare științifica medicala, după cum urmează:
- 2 posturi cercetător științific psiholog din cadrul Secției de Cercetare Biologia Îmbătrânirii,
Laborator de cercetare gerontologie socială
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS :
• să aibă experienţă în domeniul de activitate şi pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin diploma de studii superioare de specialitate,
• să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în specialitatea postului şi aptitudini specifice îndeplinirii funcţiei;
• sa detina lucrari publicate in specialitatea postului
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
- diploma de licenta, vechime in activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani
Dosarul de concurs se va depune la sediul din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, in termen de 30 de zile de la afisarea si publicarea anunțului, respectiv pana la data de 23.08.2019 si va conține următoarele documente:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
c) atestat eliberat de Colegiul Psihologilor pentru grad profesional ;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
Examenul se va desfășura în data 26.08.2019, ora 10.00 si va consta în următoarele probe: proba scrisa, orala şi practică specifica activităţii candidaților .
Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul R.U.N.O.S. sau la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.