A N U N Ţ

I.N.G.G. „Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, TITLUL II - Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare si Ordinul nr. 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar organizează examen pentru promovarea personalului încadrat în funcții contractuale cu respectarea următoarelor condiții specifice pentru:
• 1 post asistent medical generalist debutant (PL) care prin transformare va deveni asistent medical generalist (PL), Sectia clinica IV sediu , vechime minim 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada lucrata;
• 4 posturi infirmier debutant care prin transformare vor deveni infirmier, Sectii cu paturi sediu central si sediul Otopeni , vechime minim 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada lucrata, curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
• 1 post referent de specialitate grad III (S) care prin transformare va deveni referent de specialitate grad II, Birou tehnic , vechime minim 3 ani si 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
• 1 post consilier juridic debutant care prin transformare va deveni consilier juridic II, Compartiment juridic , vechime minim 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada lucrata ;
• 1 post muncitor IV ospatar care prin transformare va deveni muncitor III ospatar , Compartiment personal servire hrana Otopeni , vechime minim 3 ani in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
• 1 post muncitor IV electrician care prin transformare va deveni muncitor III electrician , Compartiment personal activitate intretinere Otopeni , vechime minim 3 ani in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

Examenul se va desfășura în data de 21.06.2018, ora 10.00 la sediul din Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1 și va consta în susținerea unei probe scrise pe baza bibliografiilor şi după caz, a tematicilor stabilite pentru fiecare specialitate.

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI
Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare va stabili 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.
Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se vor afişa la sediul instituţiei in termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.