A N U N Ţ

I.N.G.G. „Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu HG nr. 286/2011, TITLUL II - Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare si  Ordinul nr. 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar,  organizează examen pentru promovarea personalului încadrat în funcții contractuale cu respectarea următoarelor condiții specifice:

  • 2 posturi asistent medical generalist principal (PL) care prin transformare vor deveni asistent medical generalist principal licentiat (S), diploma de licenta, examen de grad principal, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani,; 
  • 1 post economist debutant care prin transformare va deveni economist II, vechime minim 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada lucrata;
  • 2 posturi muncitor calificat IV instalator care prin transformare vor deveni muncitor calificat III, vechime minim 3 ani in meserie, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani;
  • 4 posturi muncitor calificat III ospatar care prin transformare vor deveni muncitor calificat II, vechime minim 6 ani in meserie, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani;
  • 3 posturi muncitor calificat IV ospatar care prin transformare vor deveni muncitor calificat III, vechime minim 3 ani in meserie, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.
  • 1 post muncitor calificat IV bucatar care prin transformare va deveni muncitor calificat III, vechime minim 3 ani in meserie, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.

Examenul  se va desfășura în data de 27.11.2017, ora 10.00 la sediul din Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1 și va consta în susținerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare. 

 

MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare va stabili 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 

 

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criteriilor stabilite prin lege.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de o zi  lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea  iar rezultatele finale se vor afişa la sediul instituţiei in termen de o zi lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.