INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt examen promovare 13.05.2022

Afisat 30.05.2022

Afisat 13.05.2022

Afisat 13.05.2022

A N U N Ţ

 

I.N.G.G. „Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, Cod fiscal 4283333 organizează examen pentru promovarea personalului încadrat în funcții contractuale, cu respectarea condițiilor prevazute  în Hotararea nr. 286/2011, TITLUL II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare si  Ordinul nr. 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice .

  • 2 posturi de  asistent medical generalist debutant (PL) care prin transformare vor deveni asistent medical generalist (PL),  Sectia II sediu central  și Sectia II Otopeni

Conditii promovare – vechime minim 6 luni in specialitate,  calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinutpentru perioada lucrata;

  • 2 posturi infirmiera debutant (G) care prin transformare vor deveni infirmiera (G), 

Sectia III sediu central  și Sectia I Otopeni

Conditii promovare – vechime minim 6 luni in specialitate, curs de infirmiera, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinutpentru perioada lucrata;

Examenul  se va desfășura în data de 30.05.2022,  începand cu  ora 10.00 la sediul din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București și va consta în susținerea unei probe scrise pe baza bibliografiei si a tematicii stabilite.

         Candidații vor depune o cerere pentru înscrierea la examen în termen de 10 zile lucrătoare de la afițarea anunțului de examen. 

METODOLOGIE  DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare va stabili 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

  1. a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
    b) abilităţi de comunicare;
    c) capacitate de sinteză;
    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de o zi  lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea  iar rezultatele finale se vor afişa la sediul instituţiei in termen de o zi lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.