INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNT POSTURI VACANTE 06.12.2021

06.12.2021

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9,

sector 1, București, Cod fiscal 4283333, organizează concurs în conformitate cu Hotărârea nr. 286/2011, cu

modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale de executie, pe durata nedeterminată :

 • 2 posturi infirmieră debutant (G) – Secția II Sediul Central

 • 1 post infirmiera (G) – Secția III Sediul Central

 • 1 post infirmiera (G) – Secția IV Sediul Central

 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Secția I Sediul Otopeni

 • 1 post asistent medical balneofiziokinetoterapie (PL)

Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie Sediul Otopeni

 • 3 posturi asistent medical balneofiziokinetoterapie debutant (PL)

Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie Sediul Otopeni

 • 1 post muncitor calificat II bucatar (G) – Personal bloc alimentar Sediul Otopeni

 • 1 post sofer II (M) – Personal activitate conducere auto

 • 1 post garderobier (M/G)

 • 2 posturi muncitor calificat I lăcătuș mecanic(G)–Activitate de întreținere și reparații Sediul Central

 • 1 post muncitor calificat I fochist (G) – Activitate de întreținere și reparații Sediul Central

 • 1 post muncitor calificat I zugrav (G) – Activitate de întreținere și reparații Sediul Otopeni

 • 1 post muncitor calificat I electrician (G) – Activitate de întreținere și reparații Sediul Otopeni

 • 1 post muncitor calificat I lăcătuș mecanic (G)–Activitate de întreținere și reparații Sediul Otopeni

 • 1 post muncitor calificat II lăcătuș mecanic (G)–Activitate de întreținere și reparații Sediul Otopeni

 • 1 post muncitor calificat I fochist (G) – Activitate de întreținere și reparații Sediul Otopeni

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii sunt urmatoarele:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile minime specifice de ocupare a posturilor stabilite cu respectarea Ordinului nr. 1470/2011, cu modificările și completările ulterioare sunt următoarele:

 • asistent medical balneofiziokinetoterapie (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 în specialitatea postului, minim 6 luni vechime în specialitatea postului, adeverință, certificat de liberă practică și după caz aviz anual eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru participare la concurs;

 • asistent medical generalist/ balneofiziokinetoterapie debutant (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 în specialitatea postului, fara vechime în specialitatea postului, adeverință, certificat de liberă practică și după caz aviz anual eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru participare la concurs;

 • infirmieră (G)

şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul

Muncii, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, minim 6 luni vechime in activitate;

 • infirmieră debutant (G) – şcoală generală , fără vechime în specialitate;

 • muncitor calificat I (G)

minim studii generale, calificare în specialitatea postului, vechime în meserie minim 9 ani, autorizatie RSVTI (ISCIR) însotita de talon vize pentru fochist;

 • muncitor calificat II (G)

minim studii generale, calificare în specialitatea postului, vechime în meserie minim 6 ani;

 • șofer II (M) – Activitatea de conducere auto

diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate, permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B si C , autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv şi autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv, minim 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;

 • garderobier (M/G)

diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale, fără vechime în specialitate

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial și afisare pe site-ul Institutului, respectiv până la data de 20.12.2021 inclusiv, de luni până joi între orele 8.00 – 13.00  şi vineri între orele 08.00 – 12.00, la sediul Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz si copia actului de stare civilă, dacă este cazul.

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a postului, iar pentru asistenti adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și certificat /aviz libera practică;

d)carnetul de muncă în copie si/ sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie, sau extras din aplicaţia REVISAL – „raport per salariat” , semnat şi ştampilat de angajator;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţade integritate comportamentala eliberata conform art.23 din Legea 118/2019 de Serviciul cazier judiciar, statistica si evidente operative

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penale au obligația de a prezenta cazierul judiciar în original pâna la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs de la lit. b,c,d, vor fi prezentate in original.

Nu se admite completarea dosarului de concurs dupa depunerea acestuia, cu excepţia depunerii ulterioare a cazierului judiciar, în original, care poate fi prezentat pana la data sustinerii primei probe a concursului.

Dosarele de concurs depuse de candidati se arhiveaza la nivelul unitatii dupa finalizare concursului. Nu se elibereaza ulterior nici un document existent in dosarul de concurs.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisa și interviu.

Proba scrisă se va desfășura conform calendarului de concurs afisat în data de 10.01.2022 , ora 9.00 și interviul în data 12.01.2022, ora 9.00, în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte pentru la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS

Data

Publicare/afisare anunț

06.12.2021

Depunere dosare concurs

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

07.12.2021-20.12.2021

Luni-joi 8.00 -13.00

Vineri 8.00 – 12.00

Afișare rezultate selecție dosare

21.12.2021 ora 13.00

Depunere contestații rezultat selecție dosare

22.12.2021, orele 8.00-12.00

Afișare rezultate contestații selecție dosare

23.12.2021

Proba scrisă

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

10.01.2022, ora 09.00

Afișare rezultate proba scrisa

10.01.2022, ora 15.30

Depunere contestații proba scrisa

11.01.2022, ora 8.00- 12.00

Afișare rezultate contestații proba scrisa

11.01.2022, ora 15.30

Interviul

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

12.01.2022, ora 09.00

Afișare rezultate interviu

13.01.2022, ora 09.00

Depunere contestații interviu

14.01.2022 , ora 8.00-12.00

Afișare rezultate contestații interviu/ Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu)

17.01.2022, ora 12.00