INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNT POSTURI VACANTE 06.09.2021

Afisat in data 06.09.2021

ANUNŢ

            Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9,

sector 1, București, Cod fiscal 4283333, organizează concurs în conformitate cu Hotărârea nr. 286/2011, cu

modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante contractuale de executie, pe durata  nedeterminată :

 • 1 post asistent medical generalist (PL) –Secția II Sediul Central
 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL) –Secția II Sediul Central
 • 1 post infirmieră debutantă (G) –Secția III Sediul Central
 • 1 post infirmieră debutantă (G) –Secția I Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist principal (PL) – Secția II Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist (PL) – Secția II Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Secția II Sediul Otopeni
 • 1 post infirmieră (G) –Secția II Sediul Otopeni
 • 1 post infirmiera (G) –Secția IV Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical radiologie si imagistică medicală principal (PL) – Ambulator de specialitate, Compartiment radiologie si imagistică medicală
 • 1 post muncitor calificat IV electrician (G) – Activitate de întreținere și reparații Sediul Central
 • 2 posturi muncitor calificat I lăcătuș mecanic(G)–Activitate de întreținere și reparații Sediul Central
 • 1 post muncitor calificat I fochist (G) – Activitate de întreținere și reparații Sediul Central
 • 1 post muncitor calificat I zugrav (G) – Activitate de întreținere și reparații Sediul Otopeni
 • 1 post muncitor calificat I electrician (G) – Activitate de întreținere și reparații Sediul Otopeni
 • 1 post muncitor calificat I lăcătuș mecanic (G) – Activitate de întreținere și reparații Sediul Otopeni
 • 1 post muncitor calificat II lăcătuș mecanic (G)–Activitate de întreținere și reparații Sediul Otopeni
 • 1 post muncitor calificat I fochist (G) – Activitate de întreținere și reparații Sediul Otopeni

Condiții generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii sunt urmatoarele:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

      Condițiile minime specifice de ocupare a posturilor  stabilite cu respectarea Ordinului nr. 1470/2011, cu modificările și completările ulterioare sunt următoarele:

 • asistent medical generalist / radiologie si imagistică medicală principal (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare

conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, certificat grad principal și vechime minim 5 ani ca asistent

medical în specialitatea postului, adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, certificat /aviz libera practică;

 • asistent medical generalist (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 în specialitatea postului, minim 6 luni vechime în specialitata postului, adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, certificat /aviz libera practică;

 • asistent medical generalist debutant (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 în specialitatea postului, fara vechime în specialitata postului, adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, certificat /aviz libera practică;

 • infirmiera (G)

şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau  curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, minim 6 luni vechime in activitate;

 • infirmieră debutant (G) – şcoală generală , fără vechime în specialitate;
 • muncitor calificat I (G)

studii  generale, calificare în specialitatea postului, vechime în meserie minim 9 ani, autorizatie RSVTI (ISCIR) însotita de talon vize pentru fochist, minim o recomandare/fisa de evaluare de la unul dintre fostii /actualii angajatori;

 • muncitor calificat II (G)

studii  generale, calificare în specialitatea postului, vechime în meserie minim 6 ani, minim o recomandare/fisa de evaluare de la unul dintre fostii /actualii angajatori;

 • muncitor calificat IV (G)

 studii  generale, calificare în specialitatea postului, fără vechime în meserie, minim o recomandare/fisa   de evaluare de la unul dintre fostii /actualii angajatori.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial și afisare pe site-ul Institutului, respectiv până la data de 20.09.2021 inclusiv, de luni până joi între orele 9.00 – 13.00  şi vineri între orele 08.00 – 11.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz si  copia actului de stare civilă, dacă este cazul.

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a postului adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România șă certificat /aviz libera practică;

d)carnetul de muncă în copie si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie, sau extras din aplicaţia REVISAL – „raport per salariat” , semnat şi ştampilat de angajator;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţade integritate comportamentala eliberata conform art.23 din Legea 118/2019 de Serviciul cazier judiciar, statistica si evidente operative

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penale au obligația de a prezenta cazierul judiciar în original  pâna la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs de la lit. b,c,d, vor fi prezentate in original.

Nu se admite completarea dosarului de concurs dupa depunerea acestuia, cu excepţia depunerii ulterioare a cazierului judiciar, în original, care poate fi  prezentat pana la data sustinerii primei probe a concursului.

       Dosarele de concurs depuse de candidati se arhiveaza la nivelul unitatii dupa finalizare concursului. Nu se elibereaza ulterior nici un document existent in dosarul de concurs.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura conform calendarului de concurs afisat în data de 28.09.2021 , ora 9.00 și interviul în data 30.09.2021, ora 9.00,  în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte pentru la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 06.09.2021

Depunere dosare concurs

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

07.09.2021-20.09.2021

Luni-joi  9.00 -13.00

Vineri  8.00 – 11.00

Afișare rezultate selecție dosare 21.09.2021 ora  13.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 22.09.2021, orele 8.00-12.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 23.09.2021

Proba scrisă

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

28.09.2021, ora 09.00
Afișare rezultate proba scrisa 28.09.2021,  ora 15.30
Depunere contestații proba scrisa 29.09.2021,  ora 8.00- 12.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 29.09.2021, ora 15.30

Interviul

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

30.09.2021, ora 09.00
Afișare rezultate interviu 30.09.2021, ora 15.30
Depunere contestații interviu 01.10.2021 , ora 8.00-12.00
Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 04.10.2021, ora 12.00