INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt examen promovare 30.04.2024

30.04.2024

30.04.2024

ANUNT

 

Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ,,Ana Aslan,, organizează în conformitate cu

Hotararea nr. 1336/2022 examen de promovare pentru personalul  încadrat într-o funcţie cu

grad/treaptă de debutant, pentru urmatoarele functii contractuale de executie:

 

 

Numar  posturi Sectia/Serviciul Functia detinuta de salariat Functia dupa promovare Specialitate
1 Sectia Geriatrie Gerontologie II asistent medical debutant (Pl) asistent medical  (PL) medicina generala
1 Cabinet diabet, nutritie si boli metabolice asistent medical debutant (Pl) asistent medical  (PL) medicina generala
1 Serviciul statistica si informatica medicala sediu, Otopeni si Ambulator  spec. statistician medical debutant (M) statistician medical(M)
1 Serviciul statistica si informatica medicala sediu, Otopeni si Ambulator  spec. registrator medical debutant(M) registrator medical(M)
1 Serviciul statistica si informatica medicala sediu, Otopeni si Ambulator  spec. referent de specialitate debutant (s) referent de specialitate grad III (S)

 

Conditiile de participare la  examen in vederea incheierii stagiului de debutant stabilite conform Ordin nr. 1470/2011 sunt următoarele:

Asistent medical / /statistician medical /registrator medical /referent de specialitate III

-vechime minim 6 luni in specialitate

Examenul va consta în susținerea unui interviu și se va desfășura  în data de 21.05.2024, începând cu ora 10.00 la sediul din Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1, Bucuresti .

Dosarul de participare la examenul de promovare va contine urmatoarele acte:

  1. Raportul de evaluare intocmit dupa minim 6 luni de la incadrare, privind activitatea desfasurata de salariatul debutant (anexa nr. 7 din H.G nr. 1336/20222);
  2. Raportul salariatului debutant (anexa nr.8 din H.G nr. 1336/20222);
  3. Cererea salariatului debutant pentru participarea la examen care se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului, în perioada 05.2024-13.05.2024.

Metodologia de desfasurare a examenului

  1. Membrii comisiei de examinare stabilesc planul de desfasurare a interviului si criteriile de evaluare

 

 

  1. Interviul este notat de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

  1. Comisia de examinare întocmeşte un proces-verbal în care sunt consemnate întrebările puse candidatului, precum şi răspunsurile acestuia, proces-verbal care este asumat de candidat şi de membrii comisiei prin semnătură.
  2. Raportul de evaluare privind activitatea desfăşurată de către salariatul debutant, întocmit de îndrumător, se ia în calcul la finalizarea examenului de promovare al salariatului debutant, ponderea acestuia în nota finală a examenului de promovare fiind stabilită de comisia de examinare.
  3. Salariatul debutant nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Conform prevederilor art. 89 din  Hotararea nr. 1336/2022 ,, Nepromovarea examenului organizat pentru trecerea în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară gradului/treptei de debutant atrage încetarea de drept a contractului individual de muncă al salariatului,,.