NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), va aducem la cunostinta urmatoarele:

I.N.G.G. „Ana Aslan” este operator de date cu caracter personal, inregistrat la ANSPDCP sub nr. 4731/2007.

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal (DPO) este Dl.Sorin Birsasteanu, e-mail: dpo@ana-aslan.ro, Nr. telefon:0318059301/02/03/04/05-interior 146.

Aceasta Nota de informare a fost elaborata si anexata la Regulamentul intern privind protectia datelor cu caracter personal din I.N.G.G. „Ana Aslan” si are rolul de a clarifica, atat pacientilor/apartinatorilor, angajatilor, cat si furnizorilor de servicii/colaboratori ai I.N.G.G. „Ana Aslan”, scopul prelucrarii datelor cu caracter personal, colectate, drepturile persoanelor cat si masurile interne de protectie si securizare a acestor date.

Prelucram datele cu caracter personal:

- in scopul asigurarii de servicii medicale, servicii conexe si auxiliare acestora,

- în scop de resurse umane,

- în scop de publicitate si informare.

- în scopul derulării contractelor cu clienți/furnizori,

Pentru fiecare dintre aceste scopuri ne asiguram că prelucram numai datele cu caracter personal strict necesare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fiecare dintre scopurile de mai sus este legală dacă are unul dintre temeiurile:

- persoana vizată și-a dat consimțământul;

- datele sunt necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte (Legea nr. 95/2006, Codul muncii, Legea privind achizitiile publice, etc);

-  prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale institutului sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a institutului.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt, fara a ne limita la:

- datele cu caracter personal care identifică direct o persoană fizică precum nume, prenume sau adresă de domiciliu, CNP, varsta, sex, statut pe piata muncii, categorie sociala;

- orice alte date care permit identificarea indirectă a unei persoane, cum ar fi, fotografii, filmari;

- date de categorii speciale de date cu caracter personal, precum confesiunea religioasă, apartenența la sindicate, date biometrice, date pentru identificarea unică a unei persoane fizice sau date privind sănătatea.

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

  1. a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  2. b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  3. c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
  4. d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
  5. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
  6. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre I.N.G.G. „Ana Aslan” si sunt comunicate altor destinatari precum: MS, CNAS, CASMB sau parteneri contractuali ai I.N.G.G. „Ana Aslan”.

Securitatea datelor Dumneavoastra cu caracter personal este realizata la nivelul I.N.G.G. „Ana Aslan” prin implementarea masurilor tehnice si organizatorice in activitatea noastra de zi cu zi prin achizitionarea si utilizarea tehnologiilor IT, prin aplicarea programelor dedicate antivirus, utilizarea aparaturii IT de catre personalul I.N.G.G. „Ana Aslan” cu parole si user name-uri personalizate individual, sisteme de distrugere a hartiei tip tocator, arhivarea datelor zilnica si pastrate securizat, criptarea datelor arhivate. Pentru datele cu caracter personal ale furnizorilor si colaboratorilor  I.N.G.G. „Ana Aslan” se regasesc clauze de asigurare a protectiei datelor atasate contractelor cu acestia. In cadrul I.N.G.G. „Ana Aslan” se fac audituri la diverse intervale de timp, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim cat si asupra personalului care lucreaza cu date cu caracter personal in cadrul I.N.G.G. „Ana Aslan”.

În calitate de operator avem obligația de a asigura informarea persoanelor vizate si respectarea drepturilor acestora (ex. dreptul de informare și acces la date cu caracterpersonal, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul și procesul decizional individual automatizat). Pentru exercitarea drepturilor dvs. va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa:

-str. Caldarusani nr.9, sector 1, Bucuresti,

-e-mail: dpo@ana-aslan.ro, in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal (DPO) Dl. Sorin Birsasteanu.

Totodată aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucureşti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr 28 - 30, Sector 1, C.P. 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro.

Pentru a putea fi cat mai transparenti in relatia cu Dumneavoastra, va rugam sa parcurgeti:

-Regulamentul intern privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, la nivelul  I.N.G.G. ‘ANA ASLAN”

-Regulamentul UE nr. 679/2016.

REGULAMENTUL INTERN PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DIN I.N.G.G. „Ana Aslan” SE REGASESTE IN FORMAT LETRIC LA URMATOARELE SERVICII/SECTII/BIROURI/ETC:

1.I.N.G.G. „Ana Aslan”- CALDARUSANI:

a).Pavilion A:

-Birou Internari;

-Serviciul RUNOS;

-Serviciul Managementul calitatii –DPO;

-Serviciul  Achizitii;

-Compartiment Juridic.

b).Pavilion B:

-Birou Internari.

  1. I.N.G.G. „Ana Aslan”-OTOPENI:

-Birou Internari;

-Serviciul Administrativ.

  1. I.N.G.G. „Ana Aslan”- AMBULATORIU DE SPECIALITATE „SPATARULUI”:

-Fisier;

-Sef Ambulatoriu de specialitate- Dr.Vasiliu Cristian