INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt 04.08.2023

11.09.2023

07.09.2023

05.09.2023

24.08.2023

04.08.2023

                                                     

ANUNȚ

 

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie,,Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector1  1, Cod fiscal 4283333, organizează concurs în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1336/2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu norma întreaga, a urmatoarelor posturi vacante contractuale de executie:

 • 1 post asistent medical medicină generală debutant (PL) – Ambulator integrat Otopeni,, Cabinet diabet nutritie si boli metabolice
 • 1 post referent de specialitate gradul I (S) – Compartiment administrativ sediul Otopeni
 • 2 posturi auditor gradul I (S) – Compartiment audit
 • 1 post registrator medical principal (M) -Serviciul statistică și informatică medicală cu puncte de lucru la sediul din Otopeni si Ambulatoriul de specialitate
 • 1 post statistician medical debutant (M) -Serviciul statistică și informatică medicală cu puncte de lucru la sediul din Otopeni si Ambulatoriul de specialitate
 • 1 post registrator medical debutant (M) – Punct de lucru al Serviciului de statistică și informatică medicală sediul din Otopeni
 • 1 post brancardier (M/G) – Secții cu paturi sediul Otopeni
 • 1 post muncitor calificat II ospătar (M/G) -Servire hrană sediul Otopeni
 • 1 post muncitor calificat IV ospătar (M/G) -Servire hrană sediul Otopeni
 • 1 post muncitor necalificat I (M/G) – Bloc alimentar  sediul Otopeni
 • 1 post muncitor necalificat I (M/G) – Întreținere spații verzi sediul central
 • 1 post muncitor calificat I lăcătuș mecanic (M/G) – Întreținere și reparații sediul central
 • 1 post muncitor calificat IV lăcătuș mecanic (M/G) – Întreținere și reparații sediul central
 • 1 post muncitor calificat IV fochist (M/G) – Centrale termice sediul central
 • 1 post muncitor calificat I zugrav (M/G) – Întreținere și reparații sediul Otopeni
 • 1 post muncitor calificat IV zugrav (M/G) – Întreținere și reparații sediul Otopeni
 • 1 post muncitor calificat IV fochist (M/G) – Centrale termice sediul Otopeni

 

Condiții generale de ocupare a posturilor

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

 1. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 2. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii

sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 1. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice de ocupare a posturilor

-asistent medical medicină generală debutant (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 in specialitatea postului pentru care concureaza,  adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R conform Hotararii nr.35/2015 , certificat de membru OAMGMAMR, , nu necesită vechime în specialitate

 • referent de specialitate grad I (S)

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice, juridice inginerie, administrative, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor, cunoştinţe informatice nivel mediu respectiv WORD, EXCEL, INTERNET

-auditor gradul I (S) – Compartiment audit

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice , vechime in specialitatea postului de minim 4 ani, curs de specialitate in domeniul  audit public , cunoştinţe informatice nivel mediu respectiv Word, Excel, Internet

-registrator medical principal  (M)

diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii, atestate cu diplomă de bacalaureat,examen pentru obţinerea gradului de principal, vechime minim 4 ani in specialitate, certificat curs statistica sanitara, sistem informational sanitar absolvit la SNSPMPDSB, cunoştinţe informatice nivel mediu respectiv Word, Excel, Internet;

-registrator medical debutant /statistician medical debutant  (M)

diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii, atestate cu diplomă de bacalaureat, cunoştinţe informatice nivel mediu respectiv Word, Excel, Internet,  nu necesită vechime în specialitate;

-muncitor calificat tr. I  (lăcătuș mecanic,  zugrav)

minim studii  generale, calificare în specialitatea postului, vechime în meserie minim 9 ani;

-muncitor calificat tr. II ospătar

minim studii  generale, calificare în specialitatea postului, vechime în meserie minim 6 ani;

-muncitor calificat tr.  IV (ospătar, lăcătuș mecanic, fochist, zugrav)

minim studii  generale, calificare în specialitatea postului, nu necesită vechime în specialitate

-muncitor necalificat I

minim studii  generale,  nu necesită vechime în specialitate

 • brancardier

minim studii  generale,  nu necesită vechime în specialitate

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, în perioada 07.08.2023- 22.08.2023, de luni până vineri între orele 8.00-14.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat anuntului;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

 

 1. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 2. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de

autoritatea sau instituţia publică, respectiv pentru postul de asistent medical adeverință pentru participare la concurs eliberată de OAMGMAMR conform Hotararii nr.35/2015 si certificat de membru OAMGMAMR ;

 1. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 2. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 3. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 4. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 5. i) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa 2 la anunț .

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la  lit. f) poate fi înlocuit cu` o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

În situaţia în care concursul se anulează potrivit art. 62 alin. (5) lit. a) şi art. 63 lit. b), din H.G. 1336/2022 candidaţii pot retrage documentele depuse la dosarul de concurs în original, în baza unei solicitări adresate în scris preşedintelui comisiei de concurs.

Documentele depuse la dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor declaraţi „respins”, la solicitarea scrisă a acestora.

Concursul se va desfăsura în 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afișat,  selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data de 04.09.2023, ora 10.00 și interviul în data 07.09.2023, ora 10.00,  în  Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii pentru functii de executie care au obţinut minimum 50 de puncte pentru fiecare probă a concursului.Punctajul maxim pentru fiecare proba a concursului este de maxim 100 puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

 

 

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 04.08.2023

Depunere dosare concurs

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

07.08.2023-22.08.2023

Luni-Vineri  orele 8.00 -14.00

Selectie dosare concurs 23.08.2023
Afișare rezultate selecție dosare 24.08.2023 , ora 08.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 24.08.2023, orele 8.00-15.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 25.08.2023, ora 15.00

Proba scrisă

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

04.09.2023, ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisa 05.09.2023,  ora 08.00
Depunere contestații proba scrisa 05.09.2023 , ora 8.00-15.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 06.09.2023, ora 15.00

Proba interviu

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

07.09.2023, ora 10.00
Afișare rezultate interviu 07.09.2023, ora 15.00
Depunere contestații interviu 08.09.2023, orele 8.00-15.00
Afișare rezultate contestații interviu 11.09.2023

Afișare rezultate finale

(media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu)

11.09.2023, ora 15.00