INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt concurs post medic primar radiologie 19.02.2024

19.02.2024

ANUNT

 

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”  organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant contractual de executie, pe durată nedeterminată, în conformitate cu  prevederile Ordinului M.S. nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi :

-1 post medic primar specialitatea radiologie și imagistică medicală, cu atestat/compentență în Senologie imagistică și Tomografie computerizată , normă întreagă (6 orezi/30 săptămână ) pentru Sediul Otopeni – Punct de lucru al Laboratorului de radiologie si imagistica medicală de la sediul Central

     Anunțul de concurs îndeplinește condițiile de publicare, conform Hotărârii din ședința Guvernului din data de 11.01.2024 privind aprobărea Nr. AR 175/12.01.2024 pentru Memorandumul cu tema  Aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății.

Condiții generale de ocupare a posturilor:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii

sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 1. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de ocupare a postului :

-diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină

 

-certificat de confirmare in gradul de medic primar în specialitatea radiologie si imagistica medicala

-atestat/compentență în Senologie imagistică și Tomografie computerizată

– certificat de membru al Colegiului Medicilor,  cu aviz de liberă practică pentru anul în curs.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, în perioada 20.02.2024-04.03.2024, între orele 8.00-14.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de confirmare în gradul de primar in specialitatea radiologie și imagistică medicală, copie atestat/compentență în Senologie imagistică și Tomografie computerizată;
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la Ordinul 166/2023;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la  lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise a concursului.

Concursul va consta în următoarele etape si se va desfasura la termenele stabilite in calendaru de concurs afișat:

 1. a) selecţia dosarelor pentru înscriere (proba A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa 3 la ordin;
 2. b) proba scrisă (proba B)
 3. c) proba practică (proba C).

 

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs şi punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) se afişează cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Institutului si pe site-ul unității.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba practică.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi admişi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 50 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.

Pentru stabilirea clasificării finale a candidaţilor, în cazul candidaţilor cu punctaje egale, după desfăşurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut si anunţat odată cu selecţia dosarelor de concurs la proba suplimentară de departajare (proba D), anexa nr. 3 la ordin.

Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.   

Concursul (proba scrisă și proba clinică) se va desfășura la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ,,Ana Aslan,, Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, rezultatele probelor concursului cu mențiunea admis sau respins se vor afișa la sediul și pe site-ul unității.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina proprie de internet www.ana-aslan.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.01 -05, int.123.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 19.02.2024

Depunere dosare concurs

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

20.02.2024 – 04.03.2024

Luni-Vineri  orele 8.00 -14.00

Afișare rezultate selecție dosare 05.03.2024, ora 15.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 06.03.2024, orele 08.00-15.00
Rezultate contestații selecție dosare 07.03.2024, ora 15.00
Proba scrisă 12.03.2024, ora 09.00
Afișare rezultate proba scrisa 12.03.2024,  ora 15.00
Depunere contestații probă scrisă 13.03.2024, ora 08.00-15.00
Rezultate contestații probă scrisă 14.03.2024, ora 14.00
Proba practică 15.03.2024, ora 09.00
Afișare rezultate proba clinica 15.03.2024, ora 15.00
Depunere contestații proba clinica 18.03.2024, orele 8.00-15.00
Rezultate contestații proba clinica 19.03.2024, ora 14.00

Afișare rezultate finale

(media punctajelor obținute la proba scrisa si proba clinica)

19.03.2024, ora 15.00