INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt posturi vacante – 07.10.2022

07.10.2022

ANUNȚ

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” cu sediul in Str. Căldarusani, nr.9, Sector 1, București, scoate la concurs  în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 185 din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare următorul post vacant :

 • Medic șef laborator radiologie – imagistica medicala pentru

Laboratorul de radiologie  si imagistica medicala din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București

Dosarul de înscriere la concurs, va cuprinde următoarele acte :

 1. cererea în care se menţionează funcţia pentru care candidaţii doresc să concureze;
 2. copia xerox a diplomei de studii;
 3. copie xerox adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 4. actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexă la Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice;
 5. declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
 6. declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 7. certificatul privind starea de sănătate;
 8. dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;

h1)  un document, certificat de grefă, emis de instanţa judecătorească competentă, din care să reiasă        existenţa pe rolul instanţei a unui litigiu cu privire la sancţiunea aplicată pentru persoanele sanctionate in ultimii 2 ani si care contesta sanctiunea aplicata;

 1. copia xerox a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu viza anuală în termen de valabilitate;
 2. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 3. cazierul judiciar;
 4. certificat (adeverință) de integritate comportamentală (se ridică de la cazier);
 5. un proiect de management care să prevadă evoluția viitoare a laboratorului pe care urmează să îl administreze;
 6. chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 200 lei şi se va achita la casieria unităţii.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în publicaţia „Viaţa Medicală”.

Rezultatele analizării dosarelor se afişează la sediul unităţii sanitare publice în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii înscrierii.

Dosarele respinse  se pot   complete in  termen de 5 zile lucrătoare de la afisarea rezultatului analizei de dosare. După expirarea termenului dosarele nu mai pot fi completate cu alte acte.

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la Ministerul Sanatatii, în termen de 24 de ore de la data afişării. Răspunsul la contestaţie se comunică în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.

Documentele depuse la dosarul de înscriere la concurs în copie xerox, vor fi însoţite de documentele originale pentru conformitate.

La concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef de laborator radiologie – imagistica medicala se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea radiologie -imagistica medicala, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca specialist.

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 1.406/2006, sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.    

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe, fiecare probă fiind eliminatorie dacă nu se obţine punctajul minim de promovare:

– interviu – susținere proiect de management (maximum 100 de puncte si minimum de promovare 50 de puncte)

– probă scrisă  (punctaj maximum 100 de puncte si  minimum 70 de puncte)

– probă practică ( punctaj maximum 100 de puncte, si minim de promovare 50 de puncte).

Candidaţii care nu au obţinut punctajul minim de promovare vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua concursul

La punctajele obţinute în urma promovării tuturor probelor se va adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform  anexei la prezentul anunț.

În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 200 de puncte

Candidatul care vor ocupa funcţia se stabileste  în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă, iar proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist si sunt afisate pe site-ul Institutului.

Concursul se organizează în termen de minim 30 de zile şi maxim 90 de zile de la publicarea în „Viata Medicala”.

Rezultatul final al concursului se afişeaza în termen de 24 de ore de la terminarea concursului.

După afişarea rezultatelor candidaţii pot depune contestaţii în scris, în termen de 24 de ore.

Răspunsul la contestaţie se va afişa în termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.04; 0318.05.93.03, int.123