INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt concurs posturi Sefi Sectii , Sefi Laboratoare 20.01.2023

20.01.2023

ANUNȚ

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” cu sediul in Str. Căldarusani, nr.9, Sector 1,
București, scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.
1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea
funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborat cu art. 185 din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare următorele funcții :

Pentru sediul central din Str. Caldarușani, nr.9, Sector 1, București

  1. Medic șef sectie pentru Sectia I geriatrie gerontologie
  2. Medic șef sectie pentru Sectia II geriatrie gerontologie
  3. Medic șef sectie pentru Sectia III geriatrie gerontologie
  4. Medic șef laborator -pentru Laboratorul de analize medicale cu punct de șucru la Otopeni

Pentru sediul din Otopeni, Calea Bucurștilor nr. 307, Jud. Ilfov

  1. Medic șef sectie pentru Sectia I geriatrie gerontologie Otopeni
  2. Medic șef sectie pentru Sectia II geriatrie gerontologie Otopeni
  3. Medic șef sectie pentru Sectia III geriatrie gerontologie Otopeni
  4. Medic șef sectie pentru Sectia IV geriatrie gerontologie Otopeni
  5. Medic șef laborator pentru Laboratorul recuperare, medicina fizică și balneologie

Dosarul de înscriere la concurs, va cuprinde următoarele acte :

a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care candidaţii doresc să concureze;

b) copia xerox a diplomei de studii;

c) copie xerox adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexă 2 la Ordinului Ministrului

Sănătăţii Publice nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori
examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile
sanitare publice;

e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal
pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

f) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;

g) certificatul privind starea de sănătate;

h) dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea
unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;

h1) în situația în care persoana a fost sancționată și a contestat conform legii sancțiunea aplicată fie de de
unitatea angajatoare, fie de Colegiul Medicilor din Romînia, un document, certificat de grefă, emis de
instanţa judecătorească competentă, din care să reiasă existenţa pe rolul instanţei a unui litigiu cu privire
la sancţiunea aplicată;

i) copia xerox a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu viza anuală în
termen de valabilitate;

j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi
vechimea în specialitate;

k) cazierul judiciar;

l) certificat (adeverință) de integritate comportamentală (se ridică de la cazier);

m) un proiect de management care să prevadă evoluția viitoare a laboratorului pe care urmează să îl
administreze;

n) chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 200 lei şi se va achita la casieria unităţii.

Documentele depuse la dosarul de înscriere la concurs în copie xerox, vor fi însoţite de documentele
originale pentru conformitate.

La concursul se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului medicala,
specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.
Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca specialist.

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din
România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c)
sau d) din Ord. m.s. nr. 1.406/2006, sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu pot
participa la concurs.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în
publicaţia „Viaţa Medicală”, iar concursul se organizeaza in termen de minim 30 zile si maxim 90 zile de la
publicare.

Rezultatele analizării dosarelor se afişează la sediul unităţii sanitare publice în termen de două zile
lucrătoare de la data încheierii înscrierii.

Dosarele respinse se pot completa in termen de 5 zile lucrătoare de la afisarea rezultatului analizei de
dosare. După expirarea termenului dosarele nu mai pot fi completate cu alte acte.

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la Ministerul Sanatatii, în termen de 24 de
ore de la data afişării. Răspunsul la contestaţie se comunică în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii
acesteia.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe, fiecare probă fiind eliminatorie dacă nu se
obţine punctajul minim de promovare:
– interviu – susținere proiect de management (maximum 100 de puncte si minimum de promovare 50 de
puncte)
– probă scrisă (punctaj maximum 100 de puncte si minimum 70 de puncte)
– probă practică ( punctaj maximum 100 de puncte, si minim de promovare 50 de puncte).

Candidaţii care nu au obţinut punctajul minim de promovare vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua
concursul

La punctajele obţinute în urma promovării tuturor probelor se va adăuga un punctaj rezultat din analiza şi
evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform
anexei la prezentul anunț.

În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim
de 200 de puncte.

Candidatul care vor ocupa funcţia se stabileste în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă, iar proba clinica sau
practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist si sunt afisate pe
site-ul Institutului.

Rezultatul final al concursului se afişeaza în termen de 24 de ore de la terminarea concursului.
După afişarea rezultatelor candidaţii pot depune contestaţii în scris, în termen de 24 de ore.
Răspunsul la contestaţie se va afişa în termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.04; 0318.05.93.03, int.123