INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNT POST BIOLOG PRINCIPAL

ANUNȚ

 

 

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” scoate la concurs în conformitate cu  prevederile Ordinului M.S. nr.166/2023, cu respectarea art.IV, alin.(1), lit.a și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2023, următo Mrul post vacant de execuție, pe durată nedeterminată:

1 post cu normă întreagă (7 ore/zi, 35/ore săptămănă)  de biolog principal, din cadrul Laboratorului de analize medicale cu punct de lucru sediul Otopeni

 

1) Condiții generale de ocupare a postului:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2) Condiții specifice de ocupare a postului:

-diploma de licenţă, certificat de confirmare în gradul de bilog principal în specialitatea biochimie medicală,  Certificat de membru al OBBCSSR,  cu aviz de liberă practică pentru anul în curs.

3)Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, în perioada 12.06.2023 – 23.06.2023, între orele 8.00-14.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. 1.336/2022);
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de confirmare în gradul de principal ;
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la

art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

 1. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la Ordinul 166/2023;
 2. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 3. g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 4. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 5. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 6. j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 7. k) curriculum vitae, model comun european.

4) Documentele prevăzute la pct.3 – lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

-Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

-Copiile de pe actele prevăzute la pct.3 – lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (6) din Ordinul 166/2023, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

-Documentul prevăzut la pct.3 – lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la pct.3 – lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

5)Concursul va consta în următoarele etape si se va desfasura la termenele stabilite in calendarul de concurs afișat:

 1. a) selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa 3 la ordin;
 2. b) proba scrisă (proba B);
 3. c) proba practică (proba C);

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs şi punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) se afişează cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba practică.

În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi admişi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 50 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.

Pentru stabilirea clasificării finale a candidaţilor, în cazul candidaţilor cu punctaje egale, după desfăşurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut si anunţat odată cu selecţia dosarelor de concurs la proba suplimentară de departajare (proba D), anexa nr. 3 la ordin.

Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.   

 

Concursul, respectiv proba scrisă și proba practică se vor desfășura la sediul Institutului din Strada Căldărușani nr.9, sector 1, București, conform calendarului de concurs afișat.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina proprie de internet www.ana-aslan.ro, pe site-ul MS și pe portalul posturi.gov.ro .

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.01 -05, int.123.

 

CALENDAR CONCURS POST BIOLOG PRINCIPAL

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afișare anunț 09.06.2023

Depunere dosare concurs

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

12.06.2023-23.06.2023

Luni-Vineri  orele 8.00 -14.00

Afișare rezultate selecție dosare 26.06.2023 , ora 09.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 26.06.2023, orele 09.00-15.00
Rezultate contestații selecție dosare 27.06.2023, ora 15.00

Proba scrisă

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

04.07.2023, ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisă 04.07.2023,  ora 15.00
Depunere contestații probă scrisă 05.07.2023 , ora 08.00-15.00
Rezultate contestații probă scrisă 06.07.2023, ora 15.00

Proba practică

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

07.07.2023, ora 10.00
Afișare rezultate proba practică 07.07.2023, ora 15.00
Depunere contestații proba practică 10.07.2023, orele 8.00-15.00
Rezultate contestații proba practică 11.07.2023, ora 15.00

Afișare rezultate finale

(media punctajelor obținute la proba scrisă și proba practică)

12.07.2023