INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt posturi SMCS

05.07.2023

26.06.2023

09.06.2023

ANUNȚ

 

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ,,Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9,  sector 1, Cod fiscal 4283333, organizează concurs în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1336/2022, cu respectarea art. IV (1) lit. ,,a” și alin (2)  din Ordonța de Urgență nr. 34/15.05.2023 pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor posturi vacante contractuale:

-1 post Șef Serviciu grad II (S) – Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate                     

-1 post referent de specialitate grad I  (S) –  Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

-1 post referent de specialitate grad II  (S) – Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii

sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 1. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice de ocupare a posturilor stabilite cu respectarea Ordinului M.S. nr. 1470/2011 și după caz a Ordinului nr. 834/2011, prevăzute în  fișele de post,  sunt  următoarele:

 • Șef serviciu grad II (S) – Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

diplomă de licenţă în științe ecomomice, juridice sau administative, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor,   să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calităţii în sănătate recunoscut de ANMCS sau în maximum un an de zile de la data încadrării în cadrul structurii să finalizeze acest program de studii;

 

            

 • Referent de specialitate grad I (S)

diplomă de licenţă în științe ecomomice, juridice sau administative, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor, să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului

calităţii în sănătate recunoscut de ANMCS sau în maximum un an de zile de la data încadrării în cadrul structurii să finalizeze acest program de studii;

–  Referent de specialitate grad II (S)

diplomă de licenţă în științe ecomomice, juridice sau administative, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor, să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calităţii în sănătate recunoscut de ANMCS sau în maximum un an de zile de la data încadrării în cadrul structurii să finalizeze acest program de studii;

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, în perioada 12.06.2023-23.06.2023, de luni până vineri între orele 8.00-14.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa 1;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, dupa caz adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, certificat /aviz libera practică pentru anul în curs;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

asistent medical

 1. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 2. i) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa la anunț .

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la  lit. f) poate fi înlocuit cu` o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

 

 

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

În situaţia în care concursul se anulează potrivit art. 62 alin. (5) lit. a) şi art. 63 lit. b), din H.G. 1336/2022 candidaţii pot retrage documentele depuse la dosarul de concurs în original, în baza unei solicitări adresate în scris preşedintelui comisiei de concurs.

Documentele depuse la dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor declaraţi „respins”, la solicitarea scrisă a acestora.

Concursul se va desfăsura în 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afișat, selecția dosarelor de înscriere, proba scrisa și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data de 04.07.2023, ora 10.00 și interviul în data 10.07.2023, ora 10.00,  în  Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă/interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte pentru funcţiile de conducere și minimum 50 de puncte pentru funcțiile de execuție, pentru fiecare probă a concursului. Punctajul maxim pentru fiecare proba a concursului este de maxim 100 puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afișare anunț 09.06.2023

Depunere dosare concurs

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

12.06.2023-23.06.2023

Luni-Vineri  orele 8.00 -14.00

Afișare rezultate selecție dosare 26.06.2023 , ora 15.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 27.06.2023, orele 08.00-15.00
Rezultate contestații selecție dosare 28.06.2023, ora 15.00

Proba scrisă

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

04.07.2023, ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisă 05.07.2023,  ora 08.00
Depunere contestații probă scrisă 05.07.2023 , ora 08.00-15.00
Rezultate contestații probă scrisă 06.07.2023, ora 15.00

Proba interviu

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

10.07.2023, ora 10.00
Afișare rezultate proba interviu 11.07.2023, ora 08.00
Depunere contestații proba interviu 11.07.2023, orele 8.00-15.00
Rezultate contestații proba interviu 12.07.2023, ora 15.00

Afișare rezultate finale

(media punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu)

13.07.2023