INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNŢ POSTURI VACANTE (1) – 04.07.2022

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” cu sediul in Str. Căldarusani, nr.9, Sector 1, București, scoate la concurs  în conformitate cu  prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificările si completările ulterioare, următotul post vacant :

1 post vacant pe durată nedeterminată, cu normă întreaga de Farmacist Sef  pentru Farmacia cu circuit închis de la Sediul din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

  1. a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de confirmare gradul profesional(specialist sau primar)
  3. copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordinul nr. 869/2015, cu modificarile si completatile ulterioare;
  6. f) cazierul judiciar;
  7. g) certificat (adeverință) de integritate comportamentală (se ridică de la cazier);

h)certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

  1. i) chitanţa de plată a taxei de concurs;
  2. j) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) h)  sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Pentru confirmarea copiilor documentelor, acestea trebuie prezentate in original.

La concurs se pot înscrie farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională și care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct.9 din Anexa 3, la OMS nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, biolog, biochimist din unitațile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef secție, șef de laborator și de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist șef în unitățile sanitare cu paturi, cu modificările și completările ulterioare,

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

Bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate pe site-ul unității www.ana-aslan.ro.

Pentru proba scrisa un subiect va fi din legislatia sanitară (Legea 95/2006, cu modificările și completările ulterioare)

Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului din Bucureşti, Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1,  în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.04; 0318.05.93.03, int.123