INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNT POSTURI VACANTE 14.04.2022

Afisat in data: 18.05.2022

Afisat in data: 16.05.2022

Afisat in data: 10.05.2022

Afisat in data: 03.05.2022

Afisat in data: 14.04.2022

Afisat in data: 14.04.2022

ANUNŢ

            Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9,

sector 1, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante contractuale de executie, pe durata  nedeterminată :

 • 1 post registrator medical principal (M)- Servicul statistică și informatică medicală punct lucru Otopeni
 • 1 post registrator medical (M)– Servicul statistică și informatică medicală sediul central
 • 2 posturi muncitor calificat tr. II ospatar (G)– Personal servire hrană- sediul Otopeni
 • 1 post muncitor calificat tr.I lăcătuș mecanic (G)– Personal activitate întreținere sediul central
 • 1 post muncitor calificat tr.I lăcătuș mecanic (G)– Personal activitate întreținere sediul Otopeni
 • 1 post muncitor calificat tr.I fochist (G)– Personal centrale termice sediul Otopeni
 • 1 post muncitor necalificat I (G)– Bloc alimentar sediul central

Condițiile generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pe care trebuie să le îndeplinească candidații sunt următoarele:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

           Condițiile specifice pentru ocupare a posturilor stabilite cu respectarea Ordinului nr.1470/ 2011, cu modificările și completările ulterioare sunt următoarele:

 • registrator medical principal (M)

diplomă de studii medii, examen pentru obţinerea gradului de principal, vechime minim 4 ani în specialitate, cunoștințe de operare calculator –  Windows, Microsoft Office

 • registrator medical(M)

diplomă de studii medii, vechime minim 6 luni în activitate, cunoștințe de operare calculator –  Windows, Microsoft Office

 • muncitor calificat tr. I (G)

minim studii  generale, calificare în specialitatea postului, vechime în meserie minim 9 ani, autorizație  ISCIR însotita de talon pentru fochist;

 • muncitor calificat tr. II (G)

minim studii  generale, calificare în specialitatea postului, vechime în meserie minim 6 ani

 • muncitor necalificat I (G) minim studii  generale, nu necesită vechime în muncă

              Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial și afisarea pe site-ul Institutului, în perioada 15.04.2022 – 02.05.2022, de luni până joi între orele 8.00-14.00  şi vineri între orele 08.00-12.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București și trebuie să conțină următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz si  copia actului de stare civilă, dacă este cazul;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a postului;

d)carnetul de muncă în copie si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie, sau extras din aplicaţia REVISAL – „raport per salariat” , semnat şi ştampilat de angajator;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 1. f) adeverinţă de integritate comportamentala eliberata conform art.23 din Legea 118/2019 de Serviciul cazier judiciar, statistica si evidente operative
 2. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penale au obligația de a prezenta cazierul judiciar în original  pâna la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs de la lit. b,c,d, vor fi prezentate in original.

Nu se admite completarea dosarului de concurs dupa depunerea acestuia, cu excepţia depunerii ulterioare a cazierului judiciar, în original, care poate fi  prezentat pana la data sustinerii primei probe a concursului.

       Dosarele de concurs depuse de candidati se arhivează la nivelul unitatii dupa finalizare concursului. Nu se elibereaza ulterior nici un document existent in dosarul de concurs.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data de 10.05.2022, ora 9.00 și interviul în data de 13.05.2022, ora 9.00 la sediul Institutului din  Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 14.04.2022

Depunere dosare concurs

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

15.04.2022-02.05.2022

Luni-joi  8.00 -14.00

Vineri  8.00 – 12.00

Afișare rezultate selecție dosare 03.05.2022  , ora 12.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare

04.05.2022, ora 8.00

05.05.2022, ora 8.00

Afișare rezultate contestații selecție dosare 05.05.2022 , ora 15.00

Proba scrisă

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

10.05.2022, ora 09.00
Afișare rezultate proba scrisa 10.05.2022,  ora 15.00
Depunere contestații proba scrisa

11.05.2022 , ora 8.00

12.05.2022, ora 8.00

Afișare rezultate contestații proba scrisa 12.05.2022, ora 15.00

Interviul

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

13.05.2022, ora 09.00
Afișare rezultate interviu 16.05.2022, ora 8.00
Depunere contestații interviu

17.05.2022 , ora 8.00

18.05.2022,  ora 8.00

Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 18.05.2022, ora 15.00