INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNŢ POSTURI VACANTE (2) – 04.07.2022

18.07.2022

05.07.2022

04.07.2022

04.07.2022

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” cu sediul in Str. Căldarusani, nr.9, Sector 1, București, scoate la concurs  în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, coroborat cu art. 185 din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare următorul post vacant :

 • Medic șef laborator analize medicale, specialitate medicină de laborator

Laborator de analize medicale,  Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București

     Dosarul de înscriere la concurs, va cuprinde următoarele acte :

 1. cererea în care se menţionează funcţia pentru care candidaţii doresc să concureze;
 2. copia xerox a diplomei de studii;
 3. copie xerox adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 4. actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexă la Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice;
 5. declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
 6. declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 7. certificatul privind starea de sănătate;
 8. dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;

h1)  un document, certificat de grefă, emis de instanţa judecătorească competentă, din care să reiasă existenţa pe rolul instanţei a unui litigiu cu privire la sancţiunea aplicată pentru persoanele sanctionate in ultimii 2 ani si care contesta sanctiunea aplicata;

 1. copia xerox a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu viza anuală în termen de valabilitate;
 2. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 3. cazierul judiciar;
 4. certificat (adeverință) de integritate comportamentală (se ridică de la cazier);
 5. un proiect de management care să prevadă evoluția viitoare a laboratorului pe care urmează să îl administreze;
 6. chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 200 lei şi se va achita la casieria unităţii.

Documentele depuse la dosarul de înscriere la concurs în copie xerox, vor fi însoţite de documentele originale pentru conformitate.

La concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef de laborator analize medicale se pot prezenta medici primari şi/sau specialişti cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea medicină de laborator, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca specialist.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în publicaţia „Viaţa Medicală”, iar concursul se organizează în termen de minim 30 de zile şi maxim 90 de zile de la publicarea în „Viata Medicala”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.04; 0318.05.93.03, int.123