INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt concurs posturi medici 20.01.2023

ANUNT

    Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” scoate la concurs  în conformitate cu  prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificările si completările ulterioare, următoarele posturi vacante pe durată nedeterminată:

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat  în specialitatea neurologie, Cabinet neurologie Ambulatoriul de specialitate din  Str. Spatarului nr. 19, Sector 2 ;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat  în specialitatea endocrinologie, Cabinet endocrinologie, Ambulatoriul de specialitate din  Str. Spatarului nr. 19, Sector 2;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat  în specialitatea cardiologie, Cabinet cardiologie  Ambulatoriu de specialitate din  Str. Spatarului nr. 19, Sector 2;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat  în specialitatea diabet nutriție și boli metabolice, Cabinet diabet nutriție și boli metabolice, Ambulatoriu integrat sediul Otopeni Calea Bucureștilor  nr. 307;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat  în specialitatea cardiologie, Cabinet cardiologie  Ambulatoriu integrat sediul Otopeni, Calea Bucureștilor  nr. 307;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

  1. a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist
  3. copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordinul nr. 869/2015, cu modificarile si completatile ulterioare;
  6. f) cazierul judiciar;
  7. g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h)certificat  de integritate comportamentală ;

  1. i) chitanţa de plată a taxei de concurs.;
  2. j) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Documentele depuse la dosarul de înscriere la concurs în copie xerox, vor fi însoţite de documentele originale pentru conformitate.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist, in specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului din Bucureşti, Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1,  în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.01 -05, int.123.