INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNŢ POSTURI VACANTE (3) – 04.07.2022

08.09.2022

18.07.2022

05.07.2022

04.07.2022

04.07.2022

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” scoate la concurs  în conformitate cu  prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu modificările si completările ulterioare, următoarele posturi vacante, pe durată nedeterminată:

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat  în specialitatea neurologie, Ambulatoriu de specialitate, Cabinet neurologie

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat  în specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie , Ambulatoriu de specialitate, Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

  1. a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist
  3. copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordinul nr. 869/2015, cu modificarile si completatile ulterioare;
  6. f) cazierul judiciar;
  7. g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h)certificat  de integritate comportamentală ;

  1. i) chitanţa de plată a taxei de concurs.;
  2. j) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist, in specialitatea postului postată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului din Bucureşti, Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1,  în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa între 31 si 90 zile de la publicare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0318.05.93.04; 0318.05.93.03, int.123.