INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNT POSTURI VACANTE 17.06.2021

Afisat 29.07.2021

Afisat 28.07.2021

Afisat 17.06.2021

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9,  sector 1, București, Cod fiscal 4283333, organizează concurs în conformitate cu Hotărârea nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următorului  post vacant contractual de executie, pe durata  nedeterminată :

  • 1 post medic medină generală – Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

Condițiile generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din HG nr. 286/2011 pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii sunt urmatoarele:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Conditiile specifice de ocupare a postului stabilite conform legislatiei in vigoare sunt  urmatoarele:

diplomă de licență medic, aviz de liberă practică, un atestat de studii coplementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătății, iar în cazul în care nu dețin acest atestat au obligația de a-l obține în termen de maximum un an de la data încadrării și să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calităţii în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii, fără vechime în specialitate.

Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului în Monitor Oficial si afisare pe site-ul Institutului, respectiv până la data de 02.07.2021 inclusiv, de luni până joi între orele 9.00 – 13.00  şi vineri între orele 08.00 – 11.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucuresti si vor conține urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz si  copia actului de stare civilă, dacă este cazul.

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a postului;

d)carnetul de muncă în copie si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie, sau extras din aplicaţia REVISAL – „raport per salariat” , semnat şi ştampilat de angajator;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţade integritate comportamentala eliberata conform art.23 din Legea 118/2019 de Serviciul cazier judiciar, statistica si evidente operative

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penale au obligația de a prezenta cazierul judiciar in original  pana la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs de la lit. b,c,d, vor fi prezentate in original.

Nu se admite completarea dosarului de concurs dupa depunerea acestuia, cu excepţia depunerii ulterioare a cazierului judiciar, în original, care poate fi  prezentat pana la data sustinerii primei probe a concursului.

       Dosarele de concurs depuse de candidati se arhiveaza la nivelul unitatii dupa finalizare concursului. Nu se elibereaza ulterior nici un document existent in dosarul de concurs.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Conform calendarului de concurs afisat proba scrisă se va desfășura, în data de 26.07.2021 , ora 9.00 și interviul în data 28.07.2021, ora 9.00,  în Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 17.06.2021

Depunere dosare concurs

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

18.06.2021 – 02.07.2021

Luni-joi  orele 9.00 -13.00

Vineri  orele 8.00 – 11.00

Afișare rezultate selecție dosare 02.07.2021 ora  13.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 05.07.2021, orele 8.00-12.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 06.07.2021

Proba scrisă

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

26.07.2021, ora 09.00
Afișare rezultate proba scrisa 26.07.2021,  ora 15.30
Depunere contestații proba scrisa 27.07.2021,  orele 8.00- 12.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 27.07.2021, ora 15.00

Interviul

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

28.07.2021, ora 09.00
Afișare rezultate interviu 28.07.2021, ora 15.00
Depunere contestații interviu 29.07.2021 , orele 8.00-12.00
Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 29.07.2021, ora 15.30