INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Egalitate de Sanse

flag


Introducere

 Strategia Egalității de Gen (GE) pentru anii 2024-2025 a fost elaborată de Departamentul de Cercetare de la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, București, pe baza aportului întregului Departament și ia în considerare toți cei care lucrează la Departamentul nostru.  Strategia GE a fost construită pe prevederile Cartei europene pentru cercetători și ale Codului de conduită în procesul de recrutare a cercetătorilor1, 2015-2019, Strategia europeană pentru egalitatea de gen 2020-20252 și orientările Orizont Europa privind planurile de egalitate de gen3. Motivația dezvoltării strategiei GE este să ne asigurăm că Departamentul nostru de Cercetare este un loc sigur pentru toată lumea, iar toate activitățile și procesele care au loc respectă principiile egalității, diversității, incluziunii și nediscriminării.

Pe baza strategiei GE, Institutul a elaborat Planul GE (GEP) pentru 2024-2025, cu acțiuni și măsuri concrete, precum și indicatori pentru măsurarea progresului implementării și revizuirilor acestuia.Implementarea misiunii și valorilor sale, strategia GE și GEP al Departamentului de Cercetare de la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” asigură și promovează egalitatea și diversitatea în cunoștințe și dobândirea de competențe pentru toți.

Obiectivele strategiei GE sunt implementate prin acțiuni specifice care vizează protejarea unei culturi organizaționale egale și incluzive și promovarea egalității de gen la toate nivelurile. Ca atare, strategia GE și GEP vor permite în mod proactiv conștientizarea, abilitățile și competențele privind egalitatea de gen; echilibrul de gen în structurile și procesele decizionale, inclusiv în recrutare; egalitatea de gen în cercetare; și integrarea dimensiunii de gen în întregul proces de cercetare.

united-kingdom


Introduction

The Gender Equality (GE) strategy for 2024-2025 was developed by the Research Department at National Institute of Gerontology and Geriatrics “Ana Aslan”, Bucharest, on the basis of input from the entire Department and takes into account everyone who works at our Department. The GE strategy was built on the provisions of the European Charter for researchers and of the Code of Conduct in the process of the recruitment of researchers1, 2015-2019, the European Gender Equality Strategy 2020-20252 and the Horizon Europe guidance on gender equality plans3.

The motivation for developing the GE strategy is to ensure that our Research Depatment is a safe place for everyone, and all activities and processes that take place respect the principles of equality, diversity, inclusiveness and non-discrimination.

Based on the GE strategy, the Institute developed the GE Plan (GEP) for 2024-2025, with concrete actions and measures, as well as indicators for measuring progress of its implementation and revisions.

Enforcing its mission and values, the GE strategy and the GEP of the Research Department at National Institute of Gerontology and Geriatrics “Ana Aslan” ensure and promote equality and diversity to knowledge and the acquisition of skills to all. The objectives of the GE strategy are implemented through specific actions that aim at safeguarding an equal and inclusive organizational culture and promoting gender-equality at all levels. As such, the GE strategy and the GEP will pro-actively enable gender equality awareness raising, skills and competences; gender balance in decision-making structures and processes, including recruitment; gender equality in research; and integrating the gender dimension in the entire research process.