INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt examen promovare 10.11.2023

10.11.2023

ANUNŢ

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE ”ANA ASLAN”

cu sediul în Mun.Bucureşti, str.Căldăruşani, nr. 9,  sector 1, Cod fiscal 4283333

organizează examen de promovare internă cu respectarea Cap. III din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Ordinul nr. 6129 din 20 decembrie 2016   pentru  ocuparea următorului post din cadrul structurii de cercetare științifică medicală :

–       1 post cercetător științific grad I  psiholog principal

Secția de Cercetare Biologia Îmbătrânirii , Laborator de cercetare gerontologie sociala si gerontopsihologie

CONDIȚII  PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD I:

să dețină diplomă de licență în specialitatea postului si gradul de psiholog principal ;

– să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 9 ani și titlul științific de doctor sau  o vechime de 15 ani în profilul postului pentru candidații care provin din afara cercetării științifice;

– să aibă participări la programe/proiecte de cercetare / cercetare-dezvoltare cuprinse în planuri/programe de cercetare naționale sau internaționale;

– să îndeplinească standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea gradului profesional CS I din ordinul 6129 din 20 decembrie 2016, stabilite conform comisiei de specialitate .

Dosarul  de înscriere la concurs se depune de candidat în 2 exemplare în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului in ziar, de luni până vineri între orele 8.00-14.00, la  sediul  din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, trebuie să conțină în format letric urmatoarele documennte :

 1. cerere pentru înscrierea la concursul de promovare interna ;
 2. copie legalizată diplomă bacalaureat;
 3. copie legalizată diploma licență însoţită de foaia matricolă;
 4. copie legalizată diplomă de master (dacă este cazul);
 5. copie legalizată diplomă de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului și/sau orice alte diplome ce atestă calitatea științifică (dacă este cazul);
 6. copie cartea de muncă sau extras din Registrul general de evidență a salariaților, adeverință de vechime în muncă eliberata deinstitutia unde candidatul este titular, in care se evidentiaza traiectoria profesionala(perioadele si functiile profesionale ale candidatului in cercetarea stiintifica/alte activitati);;
 7. copii dupa actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii ;
 8. copie certificat de naștere;
 9. copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) ;
 10. curriculum vitae (model europass) în limba română, semnat de candidat, care să cuprindă și lista de lucrări științifice a candidatului, structurată după caz, în ordine: teza/tezele de doctorat; articole/studii publicate în reviste de specialitate grupate astfel: reviste indexate/cotate ISI, reviste de circulație internațională indexate în alte baze internaționale de date, reviste din țară recunoscute de către CNCSIS;studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară și din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenție; cărți publicate; lista citărilor; comunicări prezentate la conferințe și nepublicate; lista proiectelor de cercetare la care a participat candidatul, alte lucrări cu relevanță pentru personalitatea candidatului;
 11. Fișa specifică de autoevaluare a performanței științifice pentru CS I –Anexa 3 din Metodologia de concurs;
 12. Listă cu 5 lucrări reprezentative;
 13. Dovezi din baza de date internațională Web of Science Core Collection pentru numărul de citări;

 

 

 1. Copii în format letric ale tuturor lucrărilor;
 2. Memoriu de activitate științifică extins care să cuprindă mențiuni asupra proiectelor relevante la care a lucrat candidatul și în ce calitate, rezultate științifice importante, grade științifice și distincții științifice, alte mențiuni relevante pentru activitatea științifică a candidatului;
 3. Orice înscris pe care candidatul îl consideră relevant pentru aprecierea activității sale;
 4. Declarație pe proprie răspundere că documentația depusă la dosar corespunde realității
 5. cazier judiciar – original;
 6. adeverința medicală (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate de Ministerul Sănătății) original;
 7. Opis documente

 

     Actele atașate în copie la dosar se prezintă însoţite și de documentele originale, pentru a se certifica cu menţiunea „conform cu originalul” .

     Dosarul de examen se  depune in perioada 10.11.2023 – 09.12.2023 la sediul  din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1.

 

Examenul de promovare interna pentru ocuparea postului de cercetător stiintific grad I psiholog principal  se va desfășura  conform Metodologiei de concurs aprobată la nivelul Institutului şi afișată pe pagina web a instituției. www.ana-aslan.ro.

Examenul de promovare interna pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul I constă în analiza dosarului depus de candidat, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile/ fișe de autoevaluare pentru performanță științifică/ fișe de evaluare pentru expertiza științifică, adaptate specificului activității locului de muncă .

Comisia de concurs se va întruni  în data de 15.12.2023 la sediul din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1 pentru evaluarea si analiza dosarului depus de candidat .

Rezultatul  examenului se consemnează într-un proces verbal întocmit de comisia de examinare, care se înaintează spre aprobare Consiliului Ştiinţific al INGG,,Ana Aslan,,

În termen de cel mult 1 zi lucrătoare rezultatul examenului comunicat de comisia de examiare va fi afişat la sediul şi pe pagina web a INGG,,Ana Aslan”.

Dosarul candidatului declarat admis la nivelul INGG ,,Ana Aslan” va fi înaintat pentru validare catre Academia de Stiinte Medicale si apoi către Ministerul Cercetatii pentru a fi înaintate Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare într-un exempar, însoţit de Mapa de concurs. Celălalt exemplar al dosarului de concurs va rămâne la INGG. ,,Ana Aslan”.

Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la încheierea înscrierii, la nivelul comisiei de concurs și de 45 de zile la nivelul institutului, de la depunerea raportului la nivelul comisiei de concurs.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului sunt afişate la sediul Institutului,

pe pagina de internet www.ana-aslan.ro. Relații suplimentare Telefon 031.805 93 01 – 05, int. 123.