INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt promovari 26.07.2021

Afisat 16.08.2021

Afișat 26.07.2021

A N U N Ţ

I.N.G.G. „Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, Cod fiscal 4283333 organizează examen pentru promovarea personalului încadrat în funcții contractuale, cu respectarea condițiilor prevazute  în Hotararea nr. 286/2011, TITLUL II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare si  Ordinul nr. 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice .

  • 1 post referent de specialitate grad II inginer, Servicul Tehnic care prin transformare va deveni referent de specialitate grad I inginer

Conditii promovare -vechime minim 6 ani si  6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut cel putin de 2 ori in ultimi 3 ani;

  • 1 post asistent medical nutritie dietetica debutant (PL), Dietetica Otopeni care prin transformare va deveni asistent medical nutritie dietetica(PL)

Conditii promovare -vechime minim 6 luni in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada lucrata;

  • 1 post muncitor calificat tr. III ospatar, Personal servire hrana Otopeni care prin transformare va deveni muncitor calificat tr.  II ospatar

Conditii promovare – vechime minim 6 ani in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut cel putin de 2 ori in ultimi 3 ani;

  • 1 post muncitor calificat tr. III electrician, Personal intretinere Otopeni care prin transformare va deveni muncitor calificat tr. II electrician

Conditii promovare- vechime minim 6 ani in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut cel putin de 2 ori in ultimi 3 ani;

  • 3 posturi statistician medical, Servicul de statistica si informatica medicala cu puncte de lucru la Otopeni si Ambulatorul de specialitate care prin transformare vor deveni statistician medical principal

Conditii promovare-vechime minim 4 ani in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut cel putin de 2 ori in ultimi 3 ani;

  • 2,5 posturi registrator medical, Servicul de statistica si informatica medicala cu puncte de lucru la Otopeni si Ambulatorul de specialitate care prin transformare vor deveni statistician medical principal

Conditii promovare-vechime minim 4 ani in specialitate, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut cel putin de 2 ori in ultimi 3 ani;

Examenul  se va desfășura în data de 13.08.2021, incepand cu  ora 9.00 la sediul din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București și va consta în susținerea unei probe scrise pe baza bibliografiei si a tematicii stabilite.

         Candidații vor depune o cerere pentru înscrierea la examen în termen de 10 zile lucrătoare de la afițarea anuntului de examen. 

METODOLOGIE  DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare va stabili 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de o zi  lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea  iar rezultatele finale se vor afişa la sediul instituţiei in termen de o zi lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.