INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Promovare cercetator stiintifc grad III psiholog

06.10.2023

03.10.2023

30.08.2023

ANUNŢ

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE ”ANA ASLAN”

organizează concurs de promovare internă conform Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,  pentru  ocuparea următoarelor posturi din cadrul structurii de cercetare științifică medicală :

 

 • 2 posturi cercetător științific grad III – psiholog specialist ,  Secția de Cercetare Biologia Îmbătrânirii, Laborator  Gerontologie socială și Gerontopsihologie
 • 2 posturi cercetător științific grad III – psiholog principal ,  Secția de Cercetare Biologia Îmbătrânirii, Laborator  Gerontologie socială și Gerontopsihologie

         CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR  DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD III:

-să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor, iar pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor.

Dosarul  de înscriere la concursul de promovare se depune de candidat în termen de 30 de zile de la data publicării în ziarul „Jurnalul” , la avizierul si site-ul Institutului , de luni până vineri între orele 8.00-14.00, la  sediul  din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, la secretariatul comisiei de concurs și trebuie să conțină în format letric următoarele documente:

 1. cerere pentru înscrierea la concursul de promovare interna ;
 2. copie diplomă bacalaureat;
 3. copie diploma licență;
 4. copie diplomă de master (dacă este cazul);
 5. copie diplomă de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului și/sau orice alte diplome ce atestă calitatea științifică (dacă este cazul);
 6. copie cartea de muncă sau extras din Registrul general de evidență a salariaților;
 7. copii dupa actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii ;
 8. certificatul de naștere;
 9. certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ;
 10. curriculum vitae (model europass) în limba română, semnat de candidat, care să cuprindă și lista de lucrări științifice a candidatului, structurată după caz, în ordine: teza/tezele de doctorat; articole/studii publicate în reviste de specialitate grupate astfel: reviste indexate/cotate ISI, reviste de circulație internațională indexate în alte baze internaționale de date, reviste din țară recunoscute de către CNCSIS;studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară și din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenție; cărți publicate; lista citărilor; comunicări prezentate la conferințe și nepublicate; lista proiectelor de cercetare la care a participat candidatul, alte lucrări cu relevanță pentru personalitatea candidatului;
 11. Fișa specifică de autoevaluare a performanței științifice pentru CS III –Anexa 1 din din Metodologia de concurs;
  Dovezi din baza de date internațională Web of Science Core Collection pentru numărul de citări;
 12. Listă cu 5 lucrări reprezentative care constituie bază de discuție pentru proba orală;
 13. Copii în format letric ale tuturor lucrărilor;
 14. Memoriu de activitate științifică extins care să cuprindă mențiuni asupra proiectelor relevante la care a lucrat candidatul și în ce calitate, rezultate științifice importante, grade științifice și distincții științifice, alte mențiuni relevante pentru activitatea științifică a candidatului;
 15. Orice înscris pe care candidatul îl consideră relevant pentru aprecierea activității sale;
 16. Declarație pe proprie răspundere că documentația depusă la dosar corespunde realității.
 17. Opis documente

 

     Actele de la lit.b-i  se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs. 

 

Concursul de promovare internă va consta în:
– analiza dosarului candidatului (verificarea și acordarea punctajului conform fișei de autoevaluare pentru performanță științifică – Anexa 1 și Tabel 1 din Metodologia de concurs ). Candidatul trebuie să îndeplinească un punctaj total minim de 70 de puncte, echivalentul notei 7.

– analiza dosarului candidatului conform fișei de evaluare pentru expertiza științifică în domeniul postului solicitat – Anexa 2 și Tabel 2 din Metodologia de concurs).

Candidatul trebuie să îndeplinească un punctaj total minim de 70 de puncte.

– proba orală care va consta în prezentarea unei lucrări științifice la alegere, pe care candidatul o consideră semnificativă pentru activitatea sa, la care acesta este autor sau coautor sau prezentarea unui proiect de cercetare la care participă sau pe care îl conduce și întrebări ale comisiei de examinare privind activitatea de cercetare a candidatului.
Nota finală: va fi media aritmetică a celor 2 note obținute de către candidat la evaluarea expertizei științifice și la proba orală. Notele sunt cuprinse în intervalul 1-10.
Se declară reușiți candidații care au obținut cel puțin media 8 și nicio notă sub 7.

Concursul de promovare interna se va desfasura in data de 05.10.2023, incepand cu ora 10.00, la sediul Institutului , Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1, Bucuresti.

Rezultatul concursului de promovare internă se va afișa în data de 06.10.2023, ora 09.00.

Eventualele contestații se pot depune în data de  06.10.2023, în intervalul orar 09.00-15.00, iar rezultatatul eventualelor contestaţii se va afişa în data 09.10.2023.

 

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului sunt afişate la sediul Institutului,

pe pagina de internet www.ana-aslan.ro. Telefon 031.805 93 01 – 05, int. 123.