INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNT CONCURS 28.06.2024

28.06.2024

ANUNȚ

 

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie,,Ana Aslan” cu sediul în Mun.Bucureşti, str. Căldăruşani,

 1. 9, sector1, Cod fiscal 4283333, organizează concurs în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1336/2022 pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreaga, a urmatoarelor posturi vacante contractuale de execuție:
 • 1 post referent tr.IA (M) – Compartiment Aprovizionare, Transport;
 • 1 post referent de specialitate debutant (S) – Compartiment RUNOS
 • 1 post asistent medical debutant specialitate radiologie și imagistică medicală (PL)

Laborator radiologie și imagistică medicală cu punct de lucru la Otopeni ;

 • 1 post asistent medical debutant balneofiziokinetoterapie (PL) – Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie Sediul central;
 • 1 post asistent medical debutant balneofiziokinetoterapie (PL)- Ambulatoriul de specialitate, Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament) ;
 • 1 post registrator medical debutant (M) -Serviciul statistică și informatică medicală cu puncte de lucru la sediul din Otopeni și Ambulatoriul de specialitate;
 • 1 post registrator medical debutant (M) Sediul Otopeni – Punct de lucru al Serviciului statistică și informatică medicală;
 • 1 post registrator medical debutant (M) -Ambulatoriul de specialitate – Punct de lucru al Serviciului statistică și informatică medicală;

      Condiții generale de ocupare a posturilor

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia,

de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii

sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 1. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra

minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 

   Condiții specifice de ocupare a posturilor:

-referent IA (M) – Compartiment Aprovizionare, Transport

diplomă de bacalaureat, vechime 6 ani și 6 luni în specialitate ;

-referent de specialitate debutant (S) – Compartiment  R.U.N.O.S.

diplomă de licenţă în specialitatea jurnalism sau comunicare, nu necesită vechime în specialitate;

-asistent medical debutant radiologie si imagistica medicala / balneofiziokinetoterapie (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală in specialitatea pentru care se candideza, adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, nu necesită vechime în specialitate,  certificat de membru OAMGMAMR;

-registrator medical debutant (M)

diplomă studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii, atestate cu diplomă de bacalaureat, cunoştinţe informatice nivel mediu Word, Excel, Internet,  nu necesită vechime în specialitate;

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea/afișarea anunțului, în perioada 01.07.2024 – 12.07.2024, de luni până vineri între orele 8.00-14.00, la sediul Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat anuntului;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, pentru posturile de asistent medical adeverință pentru participare la concurs eliberată de OAMGMAMR conform Hotararii nr.35/2015, certificat de membru OAMGMAMR;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu

modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct

cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

 1. i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la  lit. f) poate fi înlocuit cu` o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

Documentele depuse la dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor declaraţi „respins”, în baza unei solicitări adresate în scris preşedintelui comisiei de concurs.

Concursul se va desfăsura în 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afișat,  selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii pentru functii de executie care au obţinut minimum 50 de puncte pentru fiecare probă a concursului.Punctajul maxim pentru fiecare proba a concursului este de maxim 100 puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

 

 

 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro

 

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 28.06.2024

Depunere dosare concurs

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

01.07.2024-12.07.2024

Luni-Vineri  orele 8.00 -14.00

Afișare rezultate selecție dosare 15.07.2024, ora 15.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare 16.07.2024, orele 8.00-15.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare 17.07.2024, ora 15.00
Proba scrisă 23.07.2024, ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisa 24.07.2024,  ora 8.00
Depunere contestații proba scrisa 24.07.2024, ora 8.00-15.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 25.07.2024, ora 15.00
Inerviu 26.07.2024, ora 10.00
Afișare rezultate interviu 26.07.2024, ora 15.00
Depunere contestații interviu 29.07.2024, orele 8.00-15.00
Afișare rezultate contestații interviu 30.07.2024, ora 12.00

Afișare rezultate finale

(media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu)

30.07.2024, ora 15.00