INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNT POSTURI VACANTE 09.06.2022

09.06.2022

ANUNŢ

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9,

sector 1, Cod fiscal 4283333, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante contractuale de conducere și executie, pe durata  nedeterminată :

 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Secția I Sediul Central
 • 1 post asistent medical generalist principal (PL) – Secția II Sediul Otopeni
 • 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Secția II Sediul Otopeni
 • 1 post infirmieră – Secția III Sediul Central
 • 1 post infirmieră – Secția IV Sediu Central
 • 1 post asistent medical balneofiziokinetoterapie debutant (PL)

Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie Sediul Central

 • 1 post registrator medical principal (M)

Compartiment statistică si informatica medicala punct de lucru  Otopeni

 • 1 post Sef Serviciu grad II (S) – Serviciul  Financiar Contabilitate
 • 1 post Șef Birou grad II, specialitate inginerie (S) – Biroul Aprovizionare – Transport
 • 2 posturi auditor gradul I specialitate economică (S)- Compartiment Audit
 • 1 post referent de specialitate grad I, specialitate economica (S)

Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

 • 1 post referent de specialitate grad II (S)

Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

 • 1 post garderobier (G) – Sediul Otopeni
 • 2 posturi muncitor necalificat I – Boc alimentar Sediul Otopeni

Condițiile generale de ocupare a posturilor vacante stabilite conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pe care trebuie să le îndeplinească candidații sunt următoarele:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineste condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

     Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor stabilite cu respectarea Ordinului nr.1470/ 2011, cu modificările și completările ulterioare și după caz a Ordinului nr. 834/2011 sunt următoarele:

 • asistent medical generalist principal (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, certificat grad principal și vechime minim 5 ani ca asistent medical în

specialitatea postului, adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, certificat /aviz libera practică;

 • asistent medical debutant  generalist/ balneofiziokinetoterapie (PL)

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997,  adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, certificat /aviz libera practică, fără vechime în specialitatea postului;

 • infirmieră (G)

şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau  curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul

Muncii, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, minim 6 luni vechime in activitate;

 • registrator medical principal (M)

diplomă de studii medii, examen pentru obţinerea gradului de principal, vechime minim 4 ani în specialitate,

cunoștințe de operare calculator –  Windows, Microsoft Office

 • Șef Serviciu Grad II (S) –Serviciul Financiar Contabil

diplomă de licenţă în științe ecomomice, certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor

 • Șef Birou Grad II (S) specialitate inginerie  – Biroul Aprovizionare – Transport

diplomă de licenţă în inginerie, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor

 • auditor grad I (S) specialitate economica

diplomă de licență în științe economice,  vechime în specialitate minimum 4 ani, experiența în domeniul auditului public intern, certificat de atestare a auditorului intern din sectorul public emis de Ministerul Finanțelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, conform prevederilor Legii nr. 672/2003 și Hotărârii Guvernului nr.1086/2013, perfecționări/ specializări în audit public intern.

 • referent de specialitate grad I (S) specialitate economică

diplomă de licență studii economice, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor, să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calităţii în sănătate recunoscut de ANMCS sau

în maximum un an de zile de la data încadrării în cadrul structuriisă finalizeze acest program de studii

referent de specialitate grad II (S)

diplomă de licență studii economice, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor, să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calităţii în sănătate recunoscut de ANMCS sau

în maximum un an de zile de la data încadrării în cadrul structuriisă finalizeze acest program de studii

 • garderobier (M/G)

diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale, fără vechime în specialitate

 • muncitor necalificat I (G) minim studii  generale, nu necesită vechime în muncă

         Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial și afisarea pe site-ul Institutului, în perioada 10.06.2022 – 24.06.2022, de luni până vineri între orele 8.00-14.00, la sediul  Institutului din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1, București și trebuie să conțină următoarele documente:

 a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz si  copia actului de stare civilă, dacă este cazul;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau calificări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a postului după caz adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, certificat /aviz libera practică;

d)carnetul de muncă în copie si/ sau, după caz,  adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie, sau extras din aplicaţia REVISAL – „raport per salariat” , semnat şi ştampilat de angajator;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 1. f) adeverinţă de integritate comportamentala eliberata conform art.23 din Legea 118/2019 de Serviciul cazier judiciar, statistica si evidente operative
 2. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul in care candidații declarați „admis” au depus o declarație pe proprie răspundere ca nu au antecedente penale au obligația de a prezenta cazierul judiciar în original  pâna la data susținerii primei probe a concursului.

Documentele solicitate la dosarul de concurs de la lit. b,c,d, vor fi prezentate in original.

Nu se admite completarea dosarului de concurs dupa depunerea acestuia, cu excepţia depunerii ulterioare a cazierului judiciar, în original, care poate fi  prezentat pana la data sustinerii primei probe a concursului.

       Dosarele de concurs depuse de candidati se arhivează la nivelul unitatii dupa finalizare concursului. Nu se elibereaza ulterior nici un document existent in dosarul de concurs.

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de concurs afisat: selecția dosarelor de înscriere,  proba scrisa  și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data de 04.07.2022, ora 9.00 și interviul în data de 07.07.2022, ora 9.00 la sediul Institutului din  Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii pentru posturi de conducere care au obţinut minimum 70 puncte și  candidații pentru funcții de execuție care au obţinut minimum 50 de puncte, la fiecare proba a concursului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.  Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar la fiecare proba.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet www.ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare la tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.

CALENDAR CONCURS Data
Publicare/afisare anunț 09.06.2022

Depunere dosare concurs

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

10.06.2022-24.06.2022

Luni-Vineri  8.00 -14.00

Afișare rezultate selecție dosare 27.06.2022  , ora 11.00
Depunere contestații rezultat selecție dosare

27.06.2022, orele 11.00-15.00

28.06.2022, orele 8.00-11.00

Afișare rezultate contestații selecție dosare 28.06.2022 , ora 15.00

Proba scrisă

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

04.07.2022, ora 09.00
Afișare rezultate proba scrisa 04.07.2022,  ora 15.00
Depunere contestații proba scrisa 05.07.2022 , ora 8.00-15.00
Afișare rezultate contestații proba scrisa 06.07.2022, ora 11.00

Interviul

Str. Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București .

07.07.2022, ora 09.00
Afișare rezultate interviu 07.07.2022, ora 15.00
Depunere contestații interviu 08.07.2022 , orele 8.00-15.00
Afișare rezultate contestații interviu/  Afișare rezultate finale (media punctajelor obținute la proba scrisa si interviu) 11.07.2022, ora 11.00